Bài giảng Vi sinh vật kỹ thuật môi trường - Chương 1: Khái niệm cơ bản về vi sinh vật trong kỹ thuật môi trường - Đặng Vũ Bích Hạnh

VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG :
1. Cơ bản các quá trình của môi trường
2. Quyết định đến sức khỏe môi trường
2.1 Rất cần thiết như :
- Tạo chất dinh dưỡng nguồn không phải là chất
sống
- Tạo nguồn dinh dưỡng từ sinh vật đã chết

 

pdf 9 trang thamphan 29/12/2022 860
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vi sinh vật kỹ thuật môi trường - Chương 1: Khái niệm cơ bản về vi sinh vật trong kỹ thuật môi trường - Đặng Vũ Bích Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_vi_sinh_vat_ky_thuat_moi_truong_chuong_1_khai_niem.pdf

Nội dung text: Bài giảng Vi sinh vật kỹ thuật môi trường - Chương 1: Khái niệm cơ bản về vi sinh vật trong kỹ thuật môi trường - Đặng Vũ Bích Hạnh

  1. Giới thiệu chung VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG : VI SINH VẬT 1. Cơ bản các quá trình của môi trường KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG 2. Quyết định đến sức khỏe môi trường 2.1 Rất cần thiết như : - Tạo chất dinh dưỡng nguồn không phải là chất sống - Tạo nguồn dinh dưỡng từ sinh vật đã chết. Đặng Vũ Bích Hạnh Khoa Môi trường Đại học Bách khoa TP.HCM 1 2 2.2 Vai trò của vi sinh vật trong kỹ thuật môi trường Chương 1: Khái niệm cơ bản về vi sinh vật bao gồm : trong kỹ thuật môi trường 1. Tạo những sản phẩm 1.1 Định nghĩa và phân loại : 2. Cố định nitrogen 1.1 Vi sinh vật trong đất 3. Phân hủy xác bã 4. Sống cộng sinh và nội cộng sinh 1.2 Vi sinh vật trong nước 1.3 Vi sinh vật trong không khí 3 4 1
  2. Chương 1: Khái niệm cơ bản về vi sinh vật Chương 1: Khái niệm cơ bản về vi sinh vật trong kỹ thuật môi trường trong kỹ thuật môi trường 9 10 Chương 1: Khái niệm cơ bản về vi sinh vật trong kỹ thuật môi trường 1.1.2 Cấu trúc Chương 1: Khái niệm cơ bản về vi sinh vật trong kỹ thuật môi trường 12 3
  3. 18 Safranin Methyl violet 20 5
  4. Bào tử của Bacteria 7