Bài giảng Vi sinh vật kỹ thuật môi trường - Đặng Vũ Bích Hạnh

4.I. Chuyển hoá năng lượng
! Adenosine 5'-triphosphate (ATP), phát hiện
năm 1929 ( Karl Lohmann)
! Là một nucleotide đa chức năng
! Là “ phân tử tiền tệ” của trao đổi năng lượng
nội bào
! ATP trao đổi năng lượng hóa học giữa những
tế bào
! Được tạo thành như nguồn năng lượng của
các quá trình quang hợp, hô hấp tế bào

pdf 19 trang thamphan 29/12/2022 880
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vi sinh vật kỹ thuật môi trường - Đặng Vũ Bích Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_vi_sinh_vat_ky_thuat_moi_truong_dang_vu_bich_hanh.pdf

Nội dung text: Bài giảng Vi sinh vật kỹ thuật môi trường - Đặng Vũ Bích Hạnh

  1. VI SINH VAÄT KYÕ THUAÄT MOÂI TRÖÔØNG Ñaëng Vuõ Bích Haïnh Khoa Moâi tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa TP.HCM 1
  2. 4. CAÙC CÔ CHEÁ CÔ BAÛN CUÛA SÖÏ TRAO ÑOÅI CHAÁT VAØ NAÊNG LÖÔÏNG ! Cấu trúc bao gồm 1 Adenine ( Purin base) gắn Carbon số 1 của đường pentose. 3 nhóm phosphate gắn ở vị trí carbon số 5 của pentose. ! ATP là một trong 4 monomer bắt buộc của sự tổng hợp ribonucleic acid ! ATP cung cấp phosphate cho những phản ứng protein kinase trong những con đường hiệu lịnh truyền tính trạng 3
  3. 4. CAÙC CÔ CHEÁ CÔ BAÛN CUÛA SÖÏ TRAO ÑOÅI CHAÁT VAØ NAÊNG LÖÔÏNG Sự phân hủy ATP thành ADP và phosphate vô cơ sẽ phóng thích -12kcal/mole ( bên trong tế bào – in vivo) và phóng thích -7,3 kcal/ mole ( trong điều kiện phòng thí nghiệm – in vitro) Năng lượng thật sự được phóng thích khi phản ứng thủy phân xảy ra giữa phosphate-phosphate Năng lượng này được các enzym, protein vận động, protein vận chuyển sử dụng để thực thi các công việc của tế bào. 5
  4. 4. CAÙC CÔ CHEÁ CÔ BAÛN CUÛA SÖÏ TRAO ÑOÅI CHAÁT VAØ NAÊNG LÖÔÏNG " Quá trình oxy hóa glucose thành CO2 trong sự hô hấp tế bào và chúng tạo 30 ATP từ 1 phân tử glucose. " Ba con đường chính tạo năng lượng ở eukaryote là glycolysis, chu trình citric acid / sự phosphryl hóa oxy hóa và sự oxy hóa beta 7
  5. CON ĐƯỜNG GLYCOLYS Phản ứng tổng quát của glycolys: + + Glc + 2NAD + 2ADP + 2Pi # 2NADH + 2Pyr + 2ATP + 2H2O + 2H $ Trong lên men : 1 phân tử glucose tạo 2 phân tử pyruvate và 2 ATP $ Trong hô hấp tế bào tạo nhiều ATP hơn. Những phản ứng hiếu khí sử dụng sản phẩm của glycolys nhưng chúng không được xem như là một phần của glycolys . $ Sự hô hấp hiếu khí ở eukaryote tạo 34 ATP/ 1 mole glucose bị oxy hóa. 11
  6. 4. CAÙC CÔ CHEÁ CÔ BAÛN CUÛA SÖÏ TRAO ÑOÅI CHAÁT VAØ NAÊNG LÖÔÏNG " Chuỗi chuyền điện tử : Là những phản ứng sinh hóa tạo ATP " Có 2 nguồn năng lượng là những phản ứng oxy hóa khử và phản ứng quang hóa. " Sinh vật sử dụng phản ứng oxy hóa khử gọi là hóa dưỡng. Sinh vật sử dụng ánh sáng gọi là quang dưỡng. 17