Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Trạng thái ứng suất. Lý thuyết bền - Trương Quang Trường

a) Khái niệm
ưng suất
 Điểm K(x,y,z)
 Mặt cắt (pháp tuyến n)
Mặt cắt bất kỳ đi qua K
 ưng suất pháp 
 ưng suất tiếp 
Qua K: vô số mặt cắt
Trạng thái ưng suất: tại một điểm là tập hợp tất cả những
thành phần ưng suất trên tất cả các mặt đi qua điểm đó
pdf 25 trang thamphan 24/12/2022 1860
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Trạng thái ứng suất. Lý thuyết bền - Trương Quang Trường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_suc_ben_vat_lieu_chuong_3_trang_thai_ung_suat_ly_t.pdf

Nội dung text: Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 3: Trạng thái ứng suất. Lý thuyết bền - Trương Quang Trường

 1. SC BN VT LIU GV: ThS. TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
 2. NỘI DUNG 1. Khái niệm 2. Trạng thái ng suất phẳng 3. Định luật Hook 4. Lý thuyết bền Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 3 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 3. 1. KHÁI NIM a) Khái niệm Phơng pháp nghiên cu TTS: Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 5 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 4. 1. KHÁI NIM b) Mặt chính - ng suất chính – Phơng chính  Mặt có ng suất tiếp = 0 mặt chính  Phơng pháp tuyến ca mặt chính phơng chính  ng suất pháp trên mặt chính ng suất chính  Phân tố chính: ng suất tiếp trên các mặt bằng 0 Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 7 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 5. 2. TRẠNG THÁI NG SUẤT PHẲNG  z = 0 (ng suất chính) Chỉ tồn tại các thành phần ng suất trong xOy Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 9 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 6. 2. TRẠNG THÁI NG SUẤT PHẲNG b) ng suất pháp cực trị là các ng suất chính ng suất pháp cực trị khi: Các ng suất chính (phương chính) xác định từ đk: Từ (1) và (2) 0 Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 11 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 7. 2. TRẠNG THÁI NG SUẤT PHẲNG c) ng suất cực trị Mặt có ng suất tiếp cực trị hợp với mặt chính góc 45o & - 45o Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 13 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 8. 3. ĐỊNH LUT HOOK  TTS đơn:  E TTS khối: 1       x E x y z 1       y E y x z 1       z E z x y TTS trợt thuần túy:   G Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 15 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 9. 4. LÝ THUYẾT BN Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 17 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 10. 4. LÝ THUYẾT BN d. Thuyết bền 4 – Thuyết bền thế năng biến đổi hình dáng cực đại (Huber – Von Mises) Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 19 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 11. 4. LÝ THUYẾT BN TTS phẳng x,,  y  xy   Tâm: C(,)xy0 2 Bán kính: 2 2 xy  Cực: P(y , xy ) R xy 2 Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 21 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 12. 4. LÝ THUYẾT BN TTS khối 1,,  2  3 Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 23 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 13. Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 25 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM