Bài giảng Thiết kế đường ôtô - Chương 5: Thiết kế mặt cắt ngang - Văn Hồng Tấn

Là mặt cắt thẳng đứng vuông góc với tim đường. Ở
đoạn đường cong, là mặt cắt vuông góc với tiếp
tuyến của đường cong tại vị trí cọc.
• Cao độ mặt đất tại tim đường trong mặt cắt ngang
là cao độ đường đen trong mặt cắt dọc.
• Cao độ đường đỏ trong mặt cắt dọc được thể hiện
trong mặt cắt ngang là tim đường hoặc mép trong mặt đường
pdf 7 trang thamphan 26/12/2022 2620
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thiết kế đường ôtô - Chương 5: Thiết kế mặt cắt ngang - Văn Hồng Tấn", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfchuong_5_thiet_ke_mat_cat_ngang.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thiết kế đường ôtô - Chương 5: Thiết kế mặt cắt ngang - Văn Hồng Tấn

  1. Chöông 5 •Làmặtcắtthẳng đứng vuông góc vớitimđường. Ở đoạn đường cong, là mặtcắt vuông góc vớitiếp THIEÁT KEÁ MAËT CAÉT NGANG tuyếncủa đường cong tạivị trí cọc. •Caođộ mặt đấttạitimđường trong mặtcắt ngang là cao độ đường đen trong mặtcắtdọc. •Caođộ đường đỏ trong mặtcắtdọc đượcthể hiện trong mặtcắt ngang là tim đường hoặc mép trong mặt đường. PHÂN LOẠI NỀN ĐƯỜNG THEO MẶT CẮT NGANG •Nền đào, đắp thông thường •Nền đường phảithiếtkế cá biệt NỀN ĐƯỜNG PHẢI THIẾT KẾ CÁ BIỆT NỀN ĐƯỜNG THÔNG THƯỜNG •Nền đào có chiềucaomáidốclớn. •Lànền đường khác vớicácloại đã nêu. •Nền đắpcóchiềucaomáidốc •Máidốc đường đào, đường đắptuỳ thuộcvàođất >12m nền, đất đắp, và lấy theo bảng trang 112. •Nền đắp ở bãi sông, bãi lầy. Ảnh của •Nền đắptrênsườndốc Ảnh của Ảnh của
  2. Nền đào thấp Nền đào sâu, lấy đấtvậnchuyểndọc đắp Nền đào thấp, có thùng đấu để lấy đất Nền½đào ½ đắp Nền đào sâu lấy đất đắpcon trạch ngănnước Nền đào trên đá phong hóa BỐ TRÍ RÃNH ĐỈNH Ở NỀN ĐÀO BÌNH ĐỒ VỊ TRÍ CÓ THÙNG ĐẤU
  3. LÀN PHỤ LEO DỐC MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG CẤP 1 VÀ 2 Mục đích: Để xe tránh, vượt nhau khi đang leo dốc. Phaàn an toaøn Phaàn an toaøn Phaàn phaân caùch Daûi daãn höôùng Daûi daãn höôùng laø vaïch Cöù 150m phaûi caét 1 ñoaïn sôn keû lieàn maøu traéng troáng ñeå thoaùt nöôùc hoaëc vaøng roäng 20cm in 6% 6% Leà ñaát 0.5 Leà gia coá Phaàn xe chaïy Daûi phaân caùch Phaàn xe chaïy Leà gia coá 0.5 LAN CAN PHÒNG HỘ MẶT CẮT NGANG ĐG CẤP 3 ĐB CÓ 2-4 LÀN XE Vaïch sôn lieàn keû meùp (duøng cho 4 laøn xe) B A in in A 6% 6% Daûi daãn an toaøn beân coù chieàu roäng ≥ 0.25m (14m)7m Lan can phoøng hoä cao hôn maët ñöôøng 0.8m MẶT CẮT NGANG ĐG CẤP 4 ĐB Daûi phaân caùch beân in in 6% 6% 1 2 3 21 2.75 2.75 0.5 1.0 5.5 1.0 0.5 8.5
  4. TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG VÀ CHIỀU SÂU RÃNH Rãnh biên và xác định lưuvựchứng nước 3 Qtt = 0.56(h − z).F(m / s) 2 1 Q = ωR 3 i ranh r n m + m ω = b.h + 1 2 h2 2 2 2 χ = b + h( 1+ m1 + 1+ m2 ) ω R = χ GIA CỐ RÃNH