Bài giảng Vi sinh vật môi trường - Chapter 1 - Đặng Vũ Bích Hạnh

Chương 1: Khái niệm cơ bản về vi sinh
vật trong môi trường
1.2. Vi khuẩn :
1.2.1 Hình dạng :
-  Cầu : monococcus, diplococcus,tetracoccus,
streptococcus, staphylococcus.
-  Trực : bacillus, bacterium
-  Xoắn : spiral
-  Phẩy : vibrio
pdf 32 trang thamphan 29/12/2022 960
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Vi sinh vật môi trường - Chapter 1 - Đặng Vũ Bích Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_vi_sinh_vat_moi_truong_chuong_1_khai_niem_co_ban_v.pdf

Nội dung text: Bài giảng Vi sinh vật môi trường - Chapter 1 - Đặng Vũ Bích Hạnh

 1. VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG TS.Đặng Vũ Bích Hạnh Khoa Mơi trường và Tài nguyên TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐHĐạ Báchi họ c Bách Khoa TP.HCM Khoa TP.HCM 1 TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 2 1
 2. ! Tài liệu được đưa lên BKEL hàng tuần. Sinh viên tải về, in ra và mang theo khi lên lớp học. Điểm tổng kết mơn học được đánh giá xuyên suốt quá trình học " Bài tập và bài kiểm tra nhanh: 10% " Bài tập lớn: 20% " Thi cuối kỳ: 30% " Thí nghiệm 40% ! ! Điều kiện dự thi: dự lớp 70% số giờ lên lớp TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 5 Giới thiệu chung VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG 1. Cơ bản các quá trình của môi trường 2. Quyết định đến sức khỏe môi trường TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 6 3
 3. Chương 1: Khái niệm cơ bản về vi sinh vật trong môi trường 1.1 Định nghĩa và phân loại : 1.1 Vi sinh vật trong đất 1.2 Vi sinh vật trong nước 1.3 Vi sinh vật trong không khí TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 9 Chương 1: Khái niệm cơ bản về vi sinh vật trong môi trường 1.2. Vi khuẩn : 1.2.1 Hình dạng : - Cầu : monococcus, diplococcus,tetracoccus, streptococcus, staphylococcus. - Trực : bacillus, bacterium - Xoắn : spiral - Phẩy : vibrio TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 10 5
 4. Chương 1: Khái niệm cơ bản về vi sinh vật trong môi trường TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 13 TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 14 7
 5. Chương 1: Khái niệm cơ bản về vi sinh vật trong môi trường TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 17 Chương 1: Khái niệm cơ bản về vi sinh vật trongTS. Đặkỹng V ũthuật Bích Hạnh - ĐmôiH Bách trường Khoa TP.HCM 18 9
 6. TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 21 TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 22 11
 7. TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 25 TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 26 13
 8. TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 29 TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 30 15
 9. TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 33 TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 34 17
 10. TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 37 TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 38 19
 11. TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 41 Bào tử của Bacteria TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 42 21
 12. Chương 1: Khái niệm cơ bản về vi sinh vật trong kỹ thuật môi trường 1.3. Virus : 1.3.1 Cấu trúc : - DNA - RNA 1.3.2 Phân loại : - Virus động vật - Virus thực vật - Virus nấm - Bacteriophages TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 45 TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 46 23
 13. TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 49 TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 50 25
 14. RETROVIRUS TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 53 RETROVIRUS TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 54 27
 15. TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 57 TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 58 29
 16. 1.4. NẤM 1.4.2 Nấm men : Đơn bào TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Có hay không có khuẩnKhoa ty TP.HCM 61 1.4.2 Nấm men : TS.Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Hình cầu hoặc hìnhKhoa TP.HCMtrứng 62 31