Nội dung chi tiết môn học Vi sinh vật học môi trường

PHẦN I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ VI SINH VẬT
Chương 1. VI SINH VẬT TRONG TỰ NHIÊN VÀ TRONG ĐỜI SỐNG, SẢN
XUẤT CỦA CON NGƯỜI
• Khái niệm mở đầu về vi sinh vật
• Vi sinh vật trong cây chủng loại phát sinnh của sinh giới
• Những đặc tính chung của vi sinh vật
◦ Về kích thước, hình dạng
◦ Về tỉ lệ s/v
◦ Về sự tiếp xúc với môi trường
◦ Về tố độ hấp thu và chuyển hóa 
pdf 12 trang thamphan 29/12/2022 840
Bạn đang xem tài liệu "Nội dung chi tiết môn học Vi sinh vật học môi trường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfnoi_dung_chi_tiet_mon_hoc_vi_sinh_vat_hoc_moi_truong.pdf

Nội dung text: Nội dung chi tiết môn học Vi sinh vật học môi trường

  1. Nội dung chi tiết môn học – Vi sinh vật học môi trường Nội dung chi tiết môn học – Vi sinh vật học môi trường Bởi: Ngô Tự Thành PHẦN I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ VI SINH VẬT Chương 1. VI SINH VẬT TRONG TỰ NHIÊN VÀ TRONG ĐỜI SỐNG, SẢN XUẤT CỦA CON NGƯỜI • Khái niệm mở đầu về vi sinh vật • Vi sinh vật trong cây chủng loại phát sinnh của sinh giới • Những đặc tính chung của vi sinh vật ◦ Về kích thước, hình dạng ◦ Về tỉ lệ s/v ◦ Về sự tiếp xúc với môi trường ◦ Về tố độ hấp thu và chuyển hóa ◦ Về sinh trưởng và sinh sản ◦ Về sự đa dạng của trao đổi chất ◦ Về khả năng thích ứng cá thể ◦ Về sự thihs ứng di truyền ◦ Về sự tồn tại của chúng trên trái đất ◦ Đối với các nghiên cứu sinh học • Vai trò của vi sinh vật trong tự nhiên • Vai trò của vi sinh vật trong đời sống và sản xuất của con người Chương 2 : CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TẾ BÀO PROCARYOT 2.1. Mở đầu 2.2 Khái quát về cấu trúc của tế bào procaryot 2.2.1. Kích thước, hình dạng và sự sắp xếp các tế bào 2.2.2. Sự tổ chức của tế bào procaryot 1/12
  2. Nội dung chi tiết môn học – Vi sinh vật học môi trường 2.8.1. Đại cương 2.8.2. Sự tiết protein theo kiểu phụ thuộc Sec 2.8.3. Sự tiết protein theo kiểu II. 2.8.4. Sự tiết protein theo kiểu I (kiểu ABC). Chương 3 : CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TẾ BÀO EUCARYOT 3.1. Mở đầu 3.2. Khái quát về cấu trúc của tế bào eucaryot 3.3.khối sinh chất Câu hỏi 3.4. Lưới nội chất 3.5. Bộ máy Golgi 3.6. Lysosom và sự nhập bào Câu hỏi 3.7. Các ribosom Câu hỏi 3.8. Các ty thể 3.9. Các lạp thể Bạn có biết? Bạn nghĩ gì? Nguồn gốc của tế bào eucaryot Câu hỏi 3.10. Nhân tế bào và vai trò của nó trọng sự phân bào Câu hỏi 3/12
  3. Nội dung chi tiết môn học – Vi sinh vật học môi trường 4.4. Sự vận chuyển chất dinh dưỡng vào tế bào vi sinh vật. Chương 5 : SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT 5.1. Mở đầu 5.2. Các kiểu sinh trưởng Câu hỏi 5.3. Sinh trưởng của quần thể vi khuẩn 5.3.1. Sinh trưởng gián đoạn 5.3.2. Sinh trưởng liên tục Câu hỏi 5.3.3. Kiểm soát sinh trưởng của vi sinh vật Câu hỏi 5.3.4. Sinh trưởng của vi sinh vật trong các môi trường cực trị Câu hỏi Chương 6 : CÁC CON ĐƯỜNG TRUNG TÂM CỦA TRAO ĐỔI CHẤT Ở VI SINH VẬT 6.1. Mở đầu 6.2. Con đường đường phân Câu hỏi 6.3. Con đường pentosephosphat Câu hỏi 6.4. Con đường KDPG Câu hỏi 6.5. Chu trình axit tricacboxylic 5/12
  4. Nội dung chi tiết môn học – Vi sinh vật học môi trường 7.6. Chu trình sắt Câu hỏi 7.7. Các chu trình khác. Câu hỏi Phần II : GIỚI THIỆU MỘT SỐ NHÓM VI SINH VẬT Chương 8 . MỞ ĐẦU 8.1.Về sự đa dạng của vi sinh vật 8.2. Khái niệm về hệ thống và phân loại học vi sinh vật 8.3. Khái niệm về nhóm vi sinh vật trong giáo trình này Câu hỏi Chương 9 . LÃNH GIỚI VI KHUẨN 9.1. Mở đầu 9.2. Deinococci và các vi khuẩn gram âm Nonproteobacteria gram âm 9.3. Proteobacteria 9.4. Vi khuẩn gram dương có tỷ lệ G + C thấp 9.5.Vi khuẩn gram dương có tỷ lệ G + C cao Câu hỏi Chương 10. LÃNH GIỚI CỔ KHUẨN 10.1. Mở đầu 10.2. Một số nhóm cổ khuẩn Câu hỏi 7/12
  5. Nội dung chi tiết môn học – Vi sinh vật học môi trường 12.5.2. Phục hồi sinh học nước ngầm 12.5.3. Phục hồi sinh học đất 12.5.3.1. Khái quát về các phương pháp phục hồi sinh học đất 12.5.3.2. Xử lý đất theo kiểu in situ 12.5.3.3. Xử lý đất theo kiểu ex situ 12.5.4. Làm sạch khí nhờ vi sinh vật 12.6. Sự lan tỏa các chất hữu cơ bay hơi từ các địa điểm xử lý. 12.7. Ưu và nhược điểm của phục hồi sinh học Chương 13. KHẢ NĂNG CỦA VI SINH VẬT. PHÂN HỦY MỘT SỐ NHÓM CHẤT 13.1. Sự phân hủy các chất tự nhiên và phi tự nhiên 13.1.1. Sự phân hủy các chất tự nhiên 13.1.2. Sự phân hủy các chất phi tự nhiên Từ nguyên lý đến kỹ thuật 13.1.3. Phân hủy kị khí và phân hủy hiếu khí. Chương 15. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT VÀ ĐẾN SỰ PHÂN HỦY SINH HỌC 15.1. Mở đầu 15.2. Các nhân tố thuộc về môi trường 15.2.1. Các nhu cầu dinh dưỡng 15.2.2. pH của đất 15.2.3. Nhiệt độ 15.2.4. Độ ẩm và sự thông khí 9/12
  6. Nội dung chi tiết môn học – Vi sinh vật học môi trường 18.4.2. Tách phân đoạn đất 18.4.3. Rửa đất 18.5 18.5.1. Mở đầu 18.5.2. Vật liệu cấy lựa chọn nồi phản ứng. 18.5.3. Lựa chọn nồi phản ứng Chương 19. XỬ LÝ SINH HỌC PHA KHÍ 19.1. Mở đầu 19.2. Các lọc sinh học 19.2.1. 19.2.2. 19.2.3. 19.2.3.1. 19.2.3.2. compost. 19.2.3.3. Vật liệu nhồi tổng hợp 19.2.4. Sự phân bố khí 19.2.5. Khống chế độ ẩm 19.2.6. Không chế pH 19.2.7. Không chế nhiệt độ 19.2.8. Sự thích ứng và các điều kiện chuyển tiếp 19.3. Các lọc chủng giọt sinh học 19.4. Các thông số thiết kế và vận hành 11/12