Bài giảng Vi sinh vật môi trường - Chapter 2 - Đặng Vũ Bích Hạnh

1.5. TẢO
!  Đặc điểm chung :
-  Eukaryote
-  Đơn bào hoặc đa bào, hình tản
-  Quang hợp
-  Không có hệ thống rễ, cuống, lá như thực vật
-  Có cấu trúc tương tự nhau : dẹt, phẳng để quang hợp
tối đa , rễ giả bám vào giá thể ( như đá, lớp trầm tích)
-  Cộng sinh / nội cộng sinh trong protozoa, nhuyễn thể,
san hô, thực vật, nấm ( địa y)
-  Sinh sản vô tính hoặc hữu tính 
pdf 33 trang thamphan 29/12/2022 760
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Vi sinh vật môi trường - Chapter 2 - Đặng Vũ Bích Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_vi_sinh_vat_moi_truong_chuong_1_khai_niem_co_ban_v.pdf

Nội dung text: Bài giảng Vi sinh vật môi trường - Chapter 2 - Đặng Vũ Bích Hạnh

 1. VI SINH VẬT MÔI TRƯỜNG TS.Đặng Vũ Bích Hạnh Khoa Mơi trường và Tài nguyên TS. Đặng Vũ Bích Hạnh Đạ- ĐHi học Bách Khoa TP.HCM Bách Khoa TP.HCM 1 1.4. NẤM 1.4.3 Nấm mốc : Khuẩn ty khí sinh và khuẩn ty cơ chất (hình vẽ) TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 2 1
 2. ! Vách tế bào nấm mốc cĩ cấu tạo từ chitin ( polymer của beta- glucose) TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 5 HYPHAE TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 6 3
 3. 1.4.3 Nấm mốc : Khuẩn ty có hoặc không có vách ngăn Ký sinh hoặc hoại sinh Đa bào hoặc đa nhân TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 9 1.4.3 Nấm mốc : S i n h s a û n : Kiểu dinh dưỡng TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 10 5
 4. TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH SPORE (SEM)Bách Khoa TP.HCM 13 1.4.3 Nấm mốc : Hữu tính TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 14 7
 5. Bùng nổ tảo TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 17 Cắt ngang rễ Màu đen - cyanobacteria TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 18 9
 6. ! Akinete : • tế bào đơn tính, • phân chia từ tế bào dinh dưỡng, • hình ellipse • Vách tế bào dày TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM • Tồn tại trong điều kiện bất lợi 21 Oscillatoria TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 22 11
 7. Diatom TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 25 Diatom – 1904 : 200 lồi TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM– chứa silica 26 13
 8. TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 29 TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 30 15
 9. TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Several speciesBách of Khoa fresh-water TP.HCM diatoms. 33 TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH A budget of theBách ocean's Khoa TP.HCM silicon cycle 34 17
 10. Sexual reproduction of a centric diatom (oogamy) Sexual reproduction of a pinnate diatom (morphological isogamy, physiological TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH anisogamy) Bách Khoa TP.HCM 37 1.6. ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH Hiếu khí hoàn toàn Sống trong nước Không có vách tế bào, thân mềm Eukaryote TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 38 19
 11. Flagellate : Ceratium hirundinella TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 41 Flagellate : Chlamydomonas TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 42 21
 12. Amoeba TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 45 Amoeba TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 46 23
 13. Amoeba : Euglypha TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 49 Amoeba : Centropyxis sp. TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 50 25
 14. ciliata TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 53 TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 54 27
 15. Vorticella TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 57 Carchesium colony contracted TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 58 29
 16. Bdelloidea TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 61 ROTIFER TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 62 31
 17. Daphnia pultex TS. Đặng Vũ Bích Hạnh - ĐH Bách Khoa TP.HCM 65 33