Một số công thức giải nhanh môn Vật lý 2

MỘT SỐ VÍ DỤ
Câu 1 : Hiệu điện thế giữa Anốt và Catốt của một ống tia X là 12 (V). Khối lượng và điện
tích của êléctrôn lần lượt là me = 9,1.10-31 kg và e = 1,6.10-19 (C). Vận tốc cực đại của
các êléctrôn khi đập vào Anốt là 
Câu 2 : Theo mẫu nguyên tử Bo, trong nguyên tử hiđrô, chuyển động của êlectron quanh hạt
nhân là chuyển động tròn đều. Tỉ số giữa tốc độ của êlectron trên quỹ đạo K và tốc độ của
êlectron trên quỹ đạo M bằng 
pdf 2 trang thamphan 02/01/2023 360
Bạn đang xem tài liệu "Một số công thức giải nhanh môn Vật lý 2", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfmot_so_cong_thuc_giai_nhanh_mon_vat_ly_2.pdf

Nội dung text: Một số công thức giải nhanh môn Vật lý 2

  1. GV Biên soạn : Lê Văn Mỹ (M) ĐT : 0913540971 CÔNG THỨC GIẢI NHANH VỀ QUANG ĐIỆN – TIA X  (eV ) A(eV ) U (V ) Công thức 1 : 1,242 1,242 h (1) Eđomax eV (m) 0 (m) + A ,  , Eđoma x : Tính băng đơn vị (eV) +  , 0 : Tính bằng đơn vị (m ) + U : tính bằng đơn vị ( V) + Trên cùng một cột thì bằng nhau về giá trị 32 Công thức 2 : V E .106 (m/ s) (2) omax 91 đomax Trong đó , Eđoma x (eV) còn Voma x (m/s) Công thức 3 : (Dùng để tính bước sóng của các vạch trong quang phổ nguyên tử Hiđrô ) 1 1 1 10,97. 2 2 mn (m) (3) mn n m Công thức 4 : (Tính tốc độ của êléctrôn trên quỹ đạo bất kì của nguyên tử Hiđrô ) nV const i i (4) i 1,2,3, * Chú ý : Trong nguyên tử Hiđrô êléctrôn chuyển động tròn xung quanh hạt nhân. Tốc độ 6 của êléctrôn trên quỹ đạo K ( n =1 ) là VK V1 2,2.10 (m/ s) . Từ đó dùng công thức (4) ta tính được tốc độ của êléctrôn trên tất cả các quỹ đạo còn lại. Công thức 5 : Trong quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô, Tính số vạch phổ phát ra theo công n(n 1) thức sau đây : N (5) 2 MỘT SỐ VÍ DỤ Câu 1 : Hiệu điện thế giữa Anốt và Catốt của một ống tia X là 12 (V). Khối lượng và điện -31 -19 tích của êléctrôn lần lượt là me = 9,1.10 kg và e = 1,6.10 (C). Vận tốc cực đại của các êléctrôn khi đập vào Anốt là A. 7,725.107 (m / s) B. 59,67.1014(m / s) C. 6,49.107 (m / s) D. 2,12.1014(m/ s) 1 Cách 1 : eU mV 2 V AK 2 32 Cách 2 : V .U .106 (m/ s) (C).V 6,49.107 (m/ s) 91 AK - 1 -