Báo cáo thí nghiệm Vật lí Xác định mômen quán tính của trục đặc và lực ma sát trong ổ trục quay

I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM.

-Làm quen và sử dụng cặp nhiệt điện, minivônkế điện tử MC-897 để xác định hằng số cặp nhiệt điện.

II. BẢNG SỐ LIỆU.

- Minivônkế điện tử kim mV:  = 1,5% ; Um = 15 (mV)

- Minivônkế hiện số mV  = 0,5% ; n = 3 ;  = 0,1

- Nhiệt kế hiện số  = 0,3 (oC)

docx 2 trang thamphan 28/12/2022 1680
Bạn đang xem tài liệu "Báo cáo thí nghiệm Vật lí Xác định mômen quán tính của trục đặc và lực ma sát trong ổ trục quay", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxbao_cao_thi_nghiem_vat_li_xac_dinh_momen_quan_tinh_cua_truc.docx

Nội dung text: Báo cáo thí nghiệm Vật lí Xác định mômen quán tính của trục đặc và lực ma sát trong ổ trục quay

  1. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH MÔMEN QUÁN TÍNH CỦA TRỤC ĐẶC VÀ LỰC MA SÁT TRONG Ổ TRỤC QUAY Xác nhận của GV hướng dẫn Lớp: Tổ: Họ tên: I. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM. -Làm quen và sử dụng cặp nhiệt điện, minivônkế điện tử MC-897 để xác định hằng số cặp nhiệt điện. II. BẢNG SỐ LIỆU. - Minivônkế điện tử kim mV: 훿 = 1,5% ; Um = 15 (mV) - Minivônkế hiện số mV 훿 = 0,5% ; n = 3 ; ∝ = 0,1 - Nhiệt kế hiện số ∆ = 0,3 (oC) III. ĐỒ THỊ (V) y 0,14 0.14 0,13 0.13 0,12 0.12 f(x)=0.00197x-0.0555 Tập hợp0,11 1 0.11 0,10 0.1 0,09 0.09 0,08 0.08 0,07 0.07 0,06 0.06 0,05 0.05 0,04 0.04 0,03 0.03 0,02 0.02 0,01 0.01 , x 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 (ToC)