Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 8: Chuyển vị của dầm chịu uốn - Trương Quang Trường

Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 8: Chuyển vị của dầm chịu uốn - Trương Quang Trường

NỘI DUNG
1. PP tích phân không hạn định
2. PP tải trọng giả tạo
3. PP thông số ban đầu
4. PP nhân biểu đồ Veresaghin
5. Ví dụ 
 

pdf 22 trang thamphan 24/12/2022 500
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 8: Chuyển vị của dầm chịu uốn - Trương Quang Trường", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_suc_ben_vat_lieu_chuong_8_chuyen_vi_cua_dam_chiu_u.pdf

Nội dung text: Bài giảng Sức bền vật liệu - Chương 8: Chuyển vị của dầm chịu uốn - Trương Quang Trường

 1. SC BN VT LIU GV: ThS. TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGH TRƯỜNG ĐI HC NÔNG LÂM TP.HCM
 2. NỘI DUNG 1. PP tích phân không hạn định 2. PP tải trọng giả tạo 3. PP thông số ban đầu 4. PP nhân biểu đồ Veresaghin 5. Ví dụ Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 3 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 3. 1. PP tích phân Ỏhông hn định Phương trình vi phân gần đúng của đường đàn hồi: M y"( z ) x EJ x M y' x dz C EJ x M x y dz C dz D EJ x C và D: là các hằng số tích phân được xác định từ các Khoađiều Cơ Khíkiện – Công biên Nghệ và Ths. Trương Quang Trường điều kiện liên- 5 -tục của dầm. Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 4. 1. PP tích phân Ỏhông hn định Xác định C và D: Điều kiện biên: y 0 = 0 Điều kiện liên tục: y = 0 y 0 0 = 0 Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 7 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 5. 2. PP tảỌ trng gỌả to Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 9 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 6. 2. PP tảỌ trng gỌả to Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 11 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 7. 3. PP thông số ban đầu Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 13 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 8. 3. PP thông số ban đầu Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 15 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 9. 4. PP nhân bỌểu đồ VeresaghỌn Bước 2: Nhân biểu đồ n 1 ( y, ) . ( Mm ) .y ( Mk ) Biến dạng  ii i 1 EJ x Trong đó: (Mm) i : diện tích biểu đồ mômen uốn ở trạng thái “m”; (Mk) yi : tung độ trên biểu đồ mômen uốn trạng thái “k” tương ứng với trọng tâm diện tích biểu đồ mômen uốn trạng thái “m”. Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 17 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 10. Khoaûng caùch ñeán Daïng bieåu ñoà Dieän tích troïng taâm h hl 1 1 2l 2l zc l - zc l h 1 1 2 2hl 3l 3l zc l - zc l h 1 a+l b+l 2hl 3 3 a b zc l -zc l h 1 1 3 3hl 4l 4l zc l - zc l h 2 1 1 3hl 2l 2l zc l - zc l h 2 5 3 3hl 8l 8l Khoa Cơ Khí – Công Nghệ zc l - zc l Ths. Trương Quang Trường - 19 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM
 11. CÂU HI Khoa Cơ Khí – Công Nghệ Ths. Trương Quang Trường - 21 - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM