Đề kiểm tra học kỳ II môn Vật lý 2 - Năm học 2015-2016

Câu 1: Trong nguyên tử hiđrô, electron đang ở trạng thái 4d. Vectơ momen động lượng có mấy khả năng định
hướng trong không gian?
A. 7. B. 3. C. 5. D. vô số.
Câu 2: Tìm bước sóng của các bức xạ phát ra khi nguyên tử Na chuyển từ trạng thái 4s về trạng thái 3s. Cho biết
các số bổ chính Rydberg đối với nguyên tử Na là s=-1,373 và p=-0,883.
A. 0,392 μm.
B. 0,392 μm và 0,591 μm.
C. 0,591 μm và 1,167 μm.
D. 0,392 μm, 0,591 μm và 1,167 μm. 
pdf 6 trang thamphan 02/01/2023 400
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II môn Vật lý 2 - Năm học 2015-2016", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_vat_ly_2_nam_hoc_2015_2016.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kỳ II môn Vật lý 2 - Năm học 2015-2016

  1. Ñaïi hoïc Quoác gia TP. Hoà Chí Minh KIEÅM TRA VAÄT LYÙ 2 – HOÏC KYØ II (15-16) Tröôøng Ñaïi hoïc Baùch khoa – Boä moân NGAØY: 28/06/2016 – CA 1 Ñeà soá : 1 Vaät lyù Thôøi gian : 90’ - Sinh vieân khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu Hoï teân SV: MSSV: UMoät soá haèng soá: 34 15 Haèng soá Planck h = 6,63.10P P J.s = 4,14.10P P eV.s 34 15 Haèng soá Planck/2 h = 1,05.10P P J.s = 0,66.10P P eV.s 19 Ñieän tích electron e = 1,6.10P P C 15 1 Haèng soá Rydberg R = 3,27. 10P P sP Rh = 13,6 eV 31 2 Khoái löôïng electron mReR = 9,109. 10P P kg = 0,511 MeV/cP 27 2 Khoái löôïng proton mRpR = 1,673. 10P P kg = 938,3 MeV/cP 27 2 Khoái löôïng neutron mRnR = 1,675. 10P P kg = 939,6 MeV/cP 8 2 4 Haèng soá Stefan – Boltzmann  = 5,67.10P P W/mP P .KP 3 Haèng soá Wien b = 2,89.10P P m.K 12 Böôùc soùng Compton cuûa electron RcR = 2,43.10P P m e 24 5 Magneton Bohr: B 9.27 10 (J / T) 5.79 10 eV / Tesla 2me e 27 Magneton hạt nhân: n 5.05078 10 J / T 2mp  2.7928 Hình chiếu của moment từ spin trên phương z của proton sz proton n Câu 1: Trong nguyên tử hiđrô, electron đang ở trạng thái 4d. Vectơ momen động lượng có mấy khả năng định hướng trong không gian? A. 7. B. 3. C. 5. D. vô số. Câu 2: Tìm bước sóng của các bức xạ phát ra khi nguyên tử Na chuyển từ trạng thái 4s về trạng thái 3s. Cho biết các số bổ chính Rydberg đối với nguyên tử Na là s=-1,373 và p=-0,883. A. 0,392 μm. B. 0,392 μm và 0,591 μm. C. 0,591 μm và 1,167 μm. D. 0,392 μm, 0,591 μm và 1,167 μm. Câu 3: Một electron bị nhốt trong giếng thế 1 chiều sâu vô hạn, bề rộng 0,25nm ở trạng thái cơ bản. Hỏi electron phải hấp thụ 1 năng lượng bằng bao nhiêu để nó nhảy lên trạng thái kích thích thứ hai? A. 18,1 eV. B. 48,2 eV. C. 90,4 eV. D. 3566,6 eV. Câu 4: Một cái thước khi đứng yên thì hợp với trục Ox của hệ quy chiếu quán tính K một góc 45o. Khi thước chuyển động dọc theo trục Ox với tốc độ bằng 0,6 lần tốc độ ánh sáng trong chân không thì góc hợp bởi thước và trục Ox đo được trong hệ K là
  2. Câu10: Đại lượng nào sau đây của hạt và phản hạt tương ứng không có cùng giá trị đại số? A. Khối lượng. B. Momen từ. C. Spin. D. Thời gian sống trung bình. Câu 11: Trong bình đựng chất phóng xạ có 20 hạt nhân phóng xạ giống nhau. Sau một phút thì có 10 hạt nhân bị phân rã. Hỏi sau một phút tiếp theo thì sẽ có bao nhiêu hạt nhân bị phân rã? A. 5 hạt nhân. B. 10 hạt nhân. C. Từ 0 đến 10 hạt nhân. D. Từ 0 đến 20 hạt nhân. Câu 12: Xác định bậc suy biến của mức M trong nguyên tử hiđrô khi kể đến spin. A. 3. B. 9. C. 6. D. 18. Câu 13: Trong hiệu ứng Zeeman, các nguyên tắc chuyển mức nào sau đây là đúng : A. m 1 B. m 0, 1 C. m 1 D. không phụ thuộc m Câu 14:Một photon có bước sóng  2 10 12 m tán xạ từ các electron liên kết yếu. Hỏi góc tán xạ là bao nhiêu độ nếu các electron bật ra có động năng bằng năng lượng của photon tán xạ? A. 300 . B. 500 . C. 650 . D. 800 . Câu 15: Hạt ở trong hố thế một chiều, sâu vô hạn, bề rộng a. Xét hạt ở trạng thái năng lượng n=7. Xác suất tìm hạt trong khoảng từ a/14 đến 6a/7 là: A. 0.87 B. 0.45 C. 0.32 D. 0.78 40 Câu 16: Nếu biết Ro=1.2fm thì bán kính của hạt nhân Ca là: A. 4.1 fm B. 3.8 fm C. 5.8 fm D. 6.8 fm Câu 17: Ngôi sao S1 đang chuyển động ra xa chúng ta với tốc độ 0,82 c. Ngôi sao S2 cũng đang chuyển động ra xa chúng ta theo hướng ngược lại với tốc độ 0,63 c. Tốc độ của ngôi sao S1 khi được đo đạc bởi quan sát viên trên ngôi sao S2 là: A. 0.85 c B. 0.57 c C. 0.96 c D. 1.31 c Câu 18: Một phi thuyền được phóng lên từ mặt đất với vận tốc 0,7 c và lập một góc 600 so với chiều dương của trục Ox. Phi thuyền thứ hai bay qua phi thuyền thứ nhất với vận tốc 0,8 c theo chiều âm của trục Ox. Xác định độ lớn và chiều của vận tốc của phi thuyền thứ nhất được đo bởi phi hành gia trên phi thuyền thứ hai. A. v=0,855 c ; 310 . B. v=0,702 c ; 360 . C. v=0,969 c ; 220 . D. v=0,774 c ; 280 . Câu 19: Đại lượng  2 là: A. Mật độ năng lượng. B. Năng lượng. C. Mật độ xác suất. D. Xác suất. Câu 8: Bề mặt của mặt trời được xem là vật đen tuyệt đối, có nhiệt độ 6200 K. Bước sóng ứng với giá trị cực đại của năng suất phát xạ là:
  3. C. proton, positron, haït alpha, proton, quac. D. haït nhaân oxi, positron, haït alpha, proton, quac. Câu 30: Momen từ của nơtron và phản nơtron có A. cùng độ lớn nhưng khác nhau về dấu. B. cùng dấu nhưng khác nhau về độ lớn. C. cùng độ lớn và cùng dấu. D. độ lớn và dấu khác nhau. Câu 31: Trong quaù trình va chaïm tröïc dieän giöõa moät electron vaø moät poâzitron, coù söï huûy caëp taïo thaønh hai photon, moãi photon coù naêng löôïng 1(MeV) chuyeån ñoäng theo hai chieàu ngöôïc nhau. Tính tổng ñoäng naêng cuûa hai haït tröôùc va chaïm: A. 2 (MeV) B. 1 (MeV) C. 0,978 (MeV) D. 1.022 (MeV) Câu 32: Động năng của một hạt có khối lượng m bằng năng lượng nghỉ của nó. Cho c là tốc độ ánh sáng trong chân không. Động lượng tương đối tính của hạt này là A. p 2 mc. B. p 3 mc. 2 mc 3 mc C. p  D. p  2 2 Câu 33: Hạt sơ cấp nào sau đây không phải là leptôn? A. Pôzitron B. Nơtrinô C. Prôtôn D. Êlectron Câu 34: Ba điểm O, A, B theo thứ tự cùng nằm trên một đường thẳng, với OA = 1m và AB = 2m. Tại O đặt một nguồn điểm phóng xạ có chu kì bán rã bằng 2 giờ, phát tia phóng xạ đẳng hướng ra không gian, môi trường không hấp thụ tia phóng xạ. Đặt một máy đếm xung tại A thì máy ghi được 432 xung trong 1 phút. Nếu dời máy đến điểm B thì sau thời điểm bắt đầu đo lần thứ nhất 4 giờ, số xung mà máy ghi được trong 1 phút là A. 4. B. 16. C. 8. D. 12. Câu 35: Đơn vi c̣ ủa hằng số Planck h là đơn vi ̣của : A. Năng lương.̣ B. Công suất C. Đônglự ơng.̣ D. Mô men đông̣ lương̣ 1 Caâu 36: Trong nguyeân töû, soá electron thuoäc lôùp n = 4 coù cuøng soá löôïng töû m = 1 vaø mR sR = laø: 2 A. 6 B. 3 C. 4 D. 2 Caâu 37: Haït nơtron chöùa hai quaùc laï vaø noù laø toå hôïp cuûa ba quaùc. Ñoù laø toå hôïp naøo sau ñaây? A. (uud) B. (udd) C. (uss) D. (ssd) Caâu 38: Moät haït proton khoâng coù vaän toác ñaàu, sau khi gia toác qua hieäu ñieän theá U thì seõ chuyeån ñoäng vôùi böôùc soùng De Broglie töông öùng laø  baèng: