Trắc nghiệm Vật lý 2 - Phần Từ trường tĩnh

Câu 5
Hạt có điện tích q chuyển động với vận tốc v
trong từ trường B sẽ chịu tác động của lực
Lorentz F = qv × B. Lực này có tính chất nào
sau đây:
(a) cùng phương với chuyển động.
(b) có chiều sao cho B, qv, F tạo nên một tam
diện thuận.
(c) không sinh công.
(d) cả ba tính chất trên
pdf 23 trang thamphan 02/01/2023 80
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Trắc nghiệm Vật lý 2 - Phần Từ trường tĩnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdftrac_nghiem_vat_ly_2_phan_tu_truong_tinh.pdf

Nội dung text: Trắc nghiệm Vật lý 2 - Phần Từ trường tĩnh

 1. Câu 1 Xét m t dòng ñin th ng, dài vô h n, cưng ñ I. C m ng t B do dòng t o ra v trí cách dòng m t kho ng R là: Vt Lý 2 µ I µ I Tr c nghi m ph n T Trưng T ĩnh (a)B = 0 (b) B = 0 4πR 2R Lê Quang Nguyên µ I µ I (c)B = 0 (d) B = 0 www4.hcmut.edu.vn/~leqnguyen 2πR 4R nguyenquangle@zenbe.com Tr li câu 1 - 1 Tr li câu 1 - 2 B = const •H có tính ñi x ng tr , trênI m t • Dùng ñl Ampère cho m t I tr c ñi x ng là tr c c a ñưng s c ñưng s c (C) bán kính R, dòng ñin. ñnh h ưng nh ư hình v : • Đưng s c t trưng là ⋅ = µ ∫ B sd 0Itot (C) nh ng ñưng tròn có tâm ()C nm trên tr c dòng ñin. • B không ñi trên (C): R  • Trên m t ñưng s c ( ⋅ = = ⋅ π ds B ∫ B sd Bs ∫ ds Bs 2 R cùng m t kho ng cách t ()C ()C tr c) c m ng t có ñ • Bs là hình chi u c a B trên ln không ñi. ds , B = | Bs|.
 2. Câu 3 Tr li câu 3 - 1 Bi u th c nào sau ñây xác ñnh c ưng ñ t •H có tính ñi x ng tr , tr ưng t i v trí có bán kính r trong m t ng tr c ñi x ng là tr c c a dây hình xuy n v i N vòng, mt ñ vòng dây ng dây. n, có dòng ñin c ưng ñ I ñi qua : • Đưng s c t là nh ng ñưng tròn có tâm n m (a) H = I/2 πr (b) H = nI trên tr c. • Trên m t ñưng s c ( I (c) H = nI /2 πr (d) H = NI /2 πr cùng m t kho ng cách tính t tr c) c m ng t có ñ ln không ñi. Tr li câu 3 - 2 Tr li câu 3 - 3 • Dùng ñl Ampère cho m t • Chi u d ươ ng c a di n tích (C) ñưng s c (C) bán kính r, trong (C) hưng ra ngoài. ñnh h ưng nh ư hình v . Có N dòng ñin I ñi v ào ds ds ⋅ = µ trong di n tích này, do ñó: B sd 0Itot ∫ Itot = −NI . B ()C • Suy ra: B = −µ NI 2πr • B không ñi trên (C) nên: (C) s 0 • B < 0, B có chi u ng ưc ⋅ = = ⋅ π s ∫ B sd Bs ∫ ds Bs 2 r I vi ñnh h ưng c a (C). I ()C ()C NI • Bs là hình chi u c a B trên B = µ 0 π ds , B = | Bs|. 2 r
 3. Câu 5 Tr li câu 5 Ht có ñin tích q chuy n ñng v i v n t c v • F vuông góc v n t c, v y F B trong t trưng B s ch u tác ñng c a l c (a) sai. Lorentz F = qv × B. L c này có tính ch t nào + • F, qv và B ( theo ñúng th qv sau ñây: t trong công th c) t o nên m t tam di n thu n, F (a) cùng ph ươ ng v i chuy n ñng. vy (b) sai. (b) có chi u sao cho B, qv , F to nên m t tam •Lc t vuông góc v i v n − di n thu n. tc nên công c a nó luôn qv (c) không sinh công. luôn b ng không. B (d) c ba tính ch t trên. • Câu tr li ñúng là (c). Câu 6 Tr li câu 6 Hai dòng ñin th ng vô h n I1 •T trưng do dòng I to ra 1 I1 song song, ngưc chi u, ñt tác ñng lên ñon dl ca cnh nhau thì: dòng I2 mt l c:  = × B dF dF I2 ld B (a) hút nhau. dl (b) không t ươ ng tác v i nhau. •Lc này là lc ñy. (c) ñy nhau. • Câu tr li ñúng là (c). (d) l c ñy l n h ơn l c hút. • Hai dòng song song ng ưc I2 chi u thì ñy nhau, cùng I2 chi u thì hút nhau.
 4. Câu 9 Tr li câu 9 - 1 I Mt thanh d n ñin ñưc ñt vuông góc v i •Lc t lên ñon dl :  = × X B mt dòng ñin th ng, dài vô h n, cưng ñ I. d F I0 ld B Kho ng cách t hai ñu thanh ñn dòng ñin là •Lc toàn ph n lên thanh:  a, b. Cho dòng ñin I0 ñi qua thanh , l c t tác = F d∫ F I ñng lên thanh là: 0 dl •Mi dF ñu h ưng xu ng, do ñó lc toàn ph n c ũng dF I I b (a)F = µ µ 0 ln (b) F = 0 vy. Nó có ñ ln: 0 2π a = = F ∫ dF I0 ∫ Bdl = µ µ I0I ( − ) = µ µ I0I ( − ) (c)F 0 b a (d) F 0 b a I 2πb 2πa B = µ dl = dx ax b 0 2πx Tr li câu 9 - 2 Câu 10 I • Suy ra: Mt thanh kim lo i chi u dài l ñưc ñt song X B µIIb dx µII b song v i m t dòng ñin th ng, dài vô h n, F = 0 0 = 0 0 ln π ∫ π cưng ñ I. Thanh t nh ti n v i v n t c v 2 a x 2 a • Trong m t t môi ñng quanh dòng ñin, trên m t m t tr bán kính R. I0 dl hưng, t trưng t ăng lên Hi u ñin th hai ñu thanh b ng: ln, do ñó: dF I I b F = µ µ 0 ln (a) V = 0 (b) V = 0Ilv /2 0 2π a • Câu tr li ñúng là (a). (c) V = 0Ilv /2 πR (d) V = 0Ilv /πR ax b
 5. Tr li câu 12 Câu 13 •Lc t bng không khi h t có vn t c song Mt h t α có ñin tích q = +2 e, kh i l ưng m = song v i t trưng, t c là khi v n t c h p v i 6,64.10 -27 kg chuy n ñng v i ñng n ăng 500 t trưng m t góc b ng 0º hay 180º. eV theo ph ươ ng vuông góc v i t trưng ñu • Câu tr li ñúng là (d). có cm ng t B = 0,1 T. Chu k ỳ quay c a h t trên qu ño b ng: (a) T = 1,3.10 -5 s (b) T = 1,3.10 -6 s (c) T = 2,3.10 -6 s (d) T = 0 Tr li câu 13 - 1 Tr li câu 13 - 2 B •Lc t vuông góc v i t z B •Lc t luôn vuông góc v i tr ưng, do ñó gia t c trên vn t c, do ñó gia t c ti p ph ươ ng z bng không: tuy n b ng không: t a = dv dt = 0 = dv z = = v t v az 0 ⇒ vz v0z dt •Ht có vn t c không ñi, + F n • Lúc ñu v n t c vuông góc + F bng v n t c ban ñu v0. vi t trưng, v0z = 0, v y • Gia t c pháp tuy n: vn t c trên ph ươ ng z luôn 2 q vB = v0 = F = 0 luôn b ng không. an R m m •Ht chuy n ñng trong m t • Qu ño có bán kính cong ph ng vuông góc v i B. không ñi R = mv 0/| q|B.
 6. Tr li câu 14 - 2 Câu 15 • R = mv /| q|B Mt h t electron ñưc phóng vào m t t •Nu kh i l ưng l n h ơn, X B tr ưng ñu B theo phương hp v i B mt góc nh ưng ñin tích và vn t c α < 90º. H t electron s chuy n ñng theo: v không ñi, h t có qu ño bán kính l n h ơn. − − − v (a) ñưng xo n c có tr c song song v i B. • ng d ng ñ tách các h t có kh i l ưng khác nhau (b) ñưng tròn có mt ph ng vuông góc v i B. m1 < m2 nh ưng cùng ñin tích (các (c) ñưng parabôn l ch kh i h ưng chuy n nguyên t ñng v ) trong ñng ban ñu. kh i ph k. (d) ñưng th ng theo h ưng chuy n ñng ban ñu. Tr li câu 15 - 1 Tr li câu 15 - 2 B • Phân tích v n t c làm hai z •Ht di chuy n theo hình B thành ph n: vz và v┴. v xo n c quanh t trưng. •Lc t vuông góc v i t • Hình chi u trên ph ươ ng tr ưng, do ñó gia t c trên song song v i B chuy n v ph ươ ng z bng không: z ñng th ng ñu v i v n v┴ dv + F tc vz = v0cos α. a = z = 0 ⇒ v = v z dt z 0z • Hình chi u trong m t v v ph ng vuông góc v i B • Thành ph n vz có chuy n z ñng th ng ñu theo B. chuy n ñng tròn ñu v i vn t c v┴ = v0sin α. •Mt khác, thành ph n v┴ + v vn chuy n ñng tròn ñu. ┴ • Câu tr li ñúng là (a).
 7. Câu 17 Tr li câu 17 Đưng s c c m ng t B là nh ng ñưng: •T thông qua m t m t kín bt k ỳ luôn luôn b ng không:  (a) khép kín. ∫ Bn⋅ Sd= 0 (b) không có ñim t n cùng. ()S • Hay d ưi d ng vi phân: (c) không có ñim xu t phát. div B = 0 (d) c ba câu trên ñu ñúng. • Ý ngh ĩa: ñưng s c c a c m ng t B là nh ng ñưng khép kín, không có nơi tn cùng hay xu t phát. • Câu tr li ñúng là (d). Câu 18 Tr li câu 18 - 1 I Cho vòng kín (C) ñnh 2 • Chu tuy n (C) g m hưng và các dòng ñin • nhi u vòng kín: nh ư hình v . Lưu s ca x I3 • (C1) có chi u d ươ ng x I3 cưng ñ t trưng H do hưng ra ngoài mp hình x I1 x I1 các dòng ñin ñó gây v. • • I4 nên d c theo (C) là: I4 • Dòng I1 ñi ngưc chi u dươ ng nên ng v i −I1. (C) (a) Γ = I3 – I1 – I4 • (C2) c ũng v y, cho = − − + − Itot I1 I1 I3 I4 (b) Γ = I3 + 2 I1 – I4 ñóng góp −I1. (c) Γ = I3 – 2I1 – I4 + I2 • (C3) có chi u d ươ ng hưng vào, cho I −I . (d) Γ = I3 – 2I1 – I4 3 4
 8. Tr li câu 20 Câu 21 •Mi d òng ñ u t o m t t tr ư ng theo chi u âm Mt s i dây th ng, dài vô h n, tích ñin ñu c a t r c z. T tr ư ng to àn ph n c ũng v y. vi m t ñ ñin dài λ, chuy n ñng th ng ñu • Câu tr li ñúng l à (a). theo ph ươ ng c a dây v i v n t c v. Cưng ñ t trưng do dây t o ra v trí cách dây m t kho ng a là: x B y 1 (a) H = λv/2 πa (b) H = λ/2 πεε 0a x B2 ● z x (c) H = λv/4 πa (d) H = λ/2 πa Tr li câu 21 Câu 22 • Dây t ích ñin chuy n ñng t ươ ng Mt ñon dây d n th ng có I ñươ ng v i m t d òng ñin th ng dòng ñin I = 5 A ñi qua . C m vô h n. ng t ti m t ñim n m trên trung tr c c a ñon dây, cách •Cư ng ñ dò ng (ñin t ích ñi qua dây m t kho ng a = 3 cm và ti t di n dây trong giây): I = λv. nhìn ñon dây d ưi m t góc φ = φ 120º có ñ ln b ng: •Cư ng ñ t tr ư ng do d òng ñin v O a M th ng vô h n t o ra kho ng -5 cá ch a: (a) B = 1,4.10 T -5 I λv Đin t ích λv (b) B = 4,3.10 T H = = (c) B = 2,9.10 -4 T 2πa 2πa (d) B = 2,9.10 -5 T • Câu tr li ñúng l à (a).
 9. Tr li câu 23 Câu 24 • Ba dòng ñin t o ra t Mt dòng ñin th ng, dài I tr ưng nh ư nhau H’ tâm vô h n, có cưng ñ O, vì vy t trưng toàn dòng I, ñưc u n thành góc vuông nh ư hình v . ph n tâm O là: H = 3 H’. O Cưng ñ t trưng t i • H’ hưng ra ngoài mp α1 α2 ñim M cách góc O hình v , có ñ ln: a mt kho ng a là: O M ′ = I ()α − α I H sin 2 sin 1 4πa (a) H = I/2 a a α = −60 ° α = 60 ° ′ = 1 2 (b) H = 0 H 3(A/ m) Câu tr li = d 3 (c) H = I/2 πa H = 9(A/ m) ñúng là (d). a 6 (d) H = I/4 πa Tr li câu 24 I Câu 25 AB • Trên dòng ñin n m Xét m ch ñin nh ư trên hình ngang dl // r. v. ABCD là hình vuông c nh • Do ñó t trưng do dòng a. Dòng ñin vào m ch có cưng ñ I. Cưng ñ t O này t o ra M b ng α1 không. O r M tr ưng H ti tâm O c a hình vuông b ng: •T trưng do dòng ñin dl a I th ng ñng t o ra M: D C (a) H = I 2 2πa I H = (sin α − sin α ) α = −90 ° α = 0 (b) H = 0 π 2 1 1 2 4 a (c) H = 2I 2 πa I = π H = Câu tr li ñúng là (d). (d) H 3I 2 2 a 4πa
 10. Tr li câu 26 - 2 Câu 27 A I •T trưng t i O h ưng ra Mt dòng ñin th ng, dài vô I ngoài mp hình v , có ñ hn, cưng ñ I ñưc u n A R ln: H = H1 + H2. O cong nh ư hình v . Cưng ñ t trưng H tâm O có I  1  R O H = 1+  B dng: 4R π  • Câu tr li ñúng là (c). (a) H = I 2R B (b) H = 0 (c) H = I 4R (d) H = I 4πR Tr li câu 27 Câu 28 • Dòng qua A có phương I Mt vòng tròn bán kính R, tích ñin ñu v i A ñi qua O nên t o t mt ñ ñin dài λ, quay ñu v i v n t c góc ω tr ưng b ng không O. quanh tr c c a nó. Cưng ñ t trưng t i tâm • Hai dòng có dng ½ R O là: ñưng tròn t o hai t tr ưng bù tr nhau t i O. B (a) H = λω /4 πR (b) H = 0 • Dòng qua B t o ra O mt t trưng h ưng vào I H = mp hình v , có ñ ln: 4πR (c) H = λω /2 R (d) H = λω /2 I H = (sin 90° −sin 0°) Câu tr li ñúng là (d). 4πR
 11. Câu 30 Tr li câu 30 p Hai dòng ñin ph ng, m t hình • Momen l c t tác ñng lên vòng m ch nh t, m t hình vuông có dây là: M = p Bsin θ. B n cùng di n tích, cùng c ưng ñ m θ dòng ñin, ñưc ñt trong m t • θ là góc gi a pm và B. I t trưng ñu. Momen l c t • p = NIS. I m tác ñng lên hai vòng dây là • M = NISBsin θ. M1 và M2. So sánh ñ ln c a chúng ta có: • Hai dòng ñin có cùng c ưng ñ I, di n tích S, s vòng N và góc θ (vì (a) M1 M2 I (d) k t qu khác. • Câu tr li ñúng là (b). Câu 31 Tr li câu 31 Mt cu n dây g m 200 vòng có • Th năng ca cu n dây: dng khung hình ch nh t dài 3 pm B = − θ = − θ cm, r ng 2 cm ñưc ñt trong U m pm Bsin NISB cos mt t trưng ñu B = 0,1 T. n θ = ° ⇒ = Cưng ñ dòng qua cu n dây là 90 U m 0 I = 10 -7 A. Th năng ca cu n I dây khi khung ch nh t song pm B song v i t trưng b ng: • Câu tr li ñúng là (a). n (a) U = 0 θ (b) U = 1,2.10 -9 J I (c) U = 0,6.10 -9 J (d) U = 1,2.10 -8 J