Bài giảng Thiết kế công việc và đo lường lao động - Chương 1: Khái niệm - Nguyễn Hữu Phúc

MỤC TIÊU
• Nắm rõ khái niệm về phương pháp định mức thời gian (TMS) và thiết kế công việc (WD)
• Nắm rõ lịch sử hình thành nên phương pháp luận
• Nắm rõ nhu cầu, yêu cầu và các bước thực hiện phương pháp
pdf 21 trang thamphan 26/12/2022 2300
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Thiết kế công việc và đo lường lao động - Chương 1: Khái niệm - Nguyễn Hữu Phúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_thiet_ke_cong_viec_va_do_luong_lao_dong_chuong_1_k.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thiết kế công việc và đo lường lao động - Chương 1: Khái niệm - Nguyễn Hữu Phúc

 1. CHƢƠNG 1- KHÁI NIỆM GV. Ths. Nguyễn Hữu Phúc ĐHBK- ĐHQG TPHCM 01-2014
 2. MỤC TIÊU • Nắm rõ khái niệm về phƣơng pháp định mức thời gian (TMS) và thiết kế công việc (WD) • Nắm rõ lịch sử hình thành nên phƣơng pháp luận • Nắm rõ nhu cầu, yêu cầu và các bƣớc thực hiện phƣơng pháp
 3. Phƣơng pháp n/c thời gian công việc của Taylor • Frederic W. Taylor là ngƣời tìm ra pp n/c thời gian công việc (TSW) • 1760, Perronet, kỹ sƣ Pháp khảo sát tg sản xuất 6 ghim • 60 năm sau, Charles W. Babbage, nhà kinh tế Anh khảo sát tg 11 ghim
 4. Nghiên cứu thao tác & công việc của Gilbret • Frank và Lilian Gilbreth tìm ra kỹ thuật nghiên cứu thao tác (MSW) • Dựa trên phƣơng pháp cải tiến thao tác công việc • Loại bỏ thao tác thừa • Thiết lập thao tác hiệu quả
 5. Một số cột mốc lịch sử • 1911, Taylor xuất bản “The principles of scientific Management” • 1917, Frank B. and Lillian M. Gilbreth xuất bản sách Applied Motion Study • 1949, Hiệp hội nghiên cứu về Ergonomics đƣợc thành lập ở Anh • 1975, MIL- STD 1567A xuất bản đo lƣờng công việc
 6. Tổng quan_ Giới thiệu • Chi phí sản xuất – Chi phí công nhân trực tiếp: 12% – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 45% – Tổng chi phí khác: 43% • TMS giúp giảm chi phí sản xuất hiệu quả • Kinh doanh, tài chính,sản xuất, kỹ thuật, đem thông tin bổ ích cho TMS và ngƣợc lại
 7. Tổng quan_ Nghiên cứu phƣơng pháp • Các công việc cần làm: – Thiết kế, sáng tạo – Lựa chọn phƣơng pháp sx, quy trình công cụ, thiết bị tốt nhất – Lựa chọn kỹ năng tốt nhất – Kỹ năng tốt & pp tốt hiệu quả_ quan hệ ngƣời & máy hiệu quả
 8. Tổng quan_ Thiết kế công việc • Nguyên lý thiết kế công việc phù hợp với nhiệm vụ của trạm làm việc • Nghiên cứu thao tác lao động của ngƣời vận hành • Tăng khả năng sản xuất • Bảo vệ ngƣời lao động
 9. Tổng quan_ Định mức • Các kỹ thuật xác định định mức – Nghiên cứu bấm giờ – Lựa chọn dữ liệu tính toán – Lấy mẫu công việc – Ƣớc lƣợng dữ liệu quá khứ – Dữ liệu định mức có sẵn
 10. Nhu cầu của nghiên cứu phƣơng pháp, định mức và thiết kế công việc • Tiếp cận với khoa học mới • Thiết kế nhiệm vụ, trạm làm việc và môi trƣờng làm việc phù hợp _ yếu tố con ngƣời (ergonomics_ erg + nomos) • Sau Taylor và Gilbreth, chọn huấn luyện quân nhân trong WWI • Harvard tại Western Electric, khoa thử nghiệm tâm lý đóng góp nhiều trong thiết kế cv
 11. Mục đích nghiên cứu phƣơng pháp và định mức công việc • Giảm thiểu thời gian hoàn thành cv • Liên tục cải tiến CL, độ tin cậy của sp • Xác định NVL trực tiếp/gián tiếp phù hợp sp/dịch vụ – Duy trì tài nguyên – Giảm thiểu chi phí • Tính sẵn sàng của tài nguyên • Tối đa an toàn, sức khỏe của cn