Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Chương 6 - Trần Quang Việt

6.2. Xác định hàm truyền H(s) của bộ lọc thông thấp Butterworth bậc 3 nếu
tần số 3dB là ω
c=100. Chú ý: tính dựa vào vị trí các poles, không tra bảng!!!

6.3. Xác định giá trị n và ωc của bộ lọc thông thấp Butterworth thỏa mãn các
yêu cầu sau:
a) Gp≥-0.5dB, Gs≤-20dB, ωp=100rad/s, ωs=200rad/s.
b) Gp≥0.9885, Gs≤10-3, ωp=1000rad/s, ωs=2000rad/s.
c) Độ lợi tại 3ωc không lớn hơn -50dB

pdf 2 trang thamphan 26/12/2022 2380
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Chương 6 - Trần Quang Việt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hieu_va_he_thong_chuong_6_tran_quang_viet.pdf

Nội dung text: Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Chương 6 - Trần Quang Việt

  1. Problem/ch-6 6.1. V áp ng tn s (bi u Bode) ca h th ng có hàm truy n H(s): s( s + 100) (s+ 10)( s + 20) (s+ 10)( s + 200) a) b) c) (s+ 2)( s + 20) s2 ( s + 100) (s+ 20)2 ( s + 1000) s2 s s +10 d) e) f ) (s+ 1)( s2 + 4 s + 16) (s+ 1)( s2 + 14.14 s + 100) s( s2 + 14.14 s + 100) 6.2. Xác nh hàm truy n H(s) ca b lc thông th p Butterworth bc 3 nu ω tn s 3dB là c=100. Chú ý: tính da vào v trí các poles, không tra bng!!! ω 6.3. Xác nh giá tr n và c ca b lc thông th p Butterworth th a mãn các yêu cu sau: ≥ ≤ ω ω a) G p -0.5dB, G s -20dB, p=100rad/s, s=200rad/s. ≥ ≤ -3 ω ω b) G p 0.9885, G s 10 , p=1000rad/s, s=2000rad/s. ω c) li ti 3 c không ln hơn -50dB. Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 Problem/ch-6 6.4. Xác nh giá tr hàm truy n H(s) ca b lc thông th p Butterworth th a ≥ ≤ ω mãn các yêu cu sau: G p -3dB, G s -14dB, p=100000rad/s, ω s=150000rad/s. Xác nh (Gp)design , (Gs)design ? 6.5. Xác nh giá tr hàm truy n H(s) ca b lc thông th p Chebyshev bc 3, ω r=3dB, c=100? Chú ý: tính các poles  hàm truy n, không ưc tra bng!!! 6.6. Thi t k b lc thông th p Chebyshev th a mãn các yêu cu sau: ≥ ≤ ω ω Gp -1dB, G s -22dB, p=100rad/s, và s=200rad/s. 6.7. Thi t k b lc thông th p Chebyshev th a mãn các yêu cu sau: ≥ ≤ ω ω Gp -2dB, G s -25dB, p=10rad/s, và s=15rad/s. ω 6.8. Thi t k b lc thông th p Chebyshev có tn s ct 3dB là c và li ω gi m xu ng -50dB ti 3 c? Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 1