Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 13: Phân tích tín hiệu liên tục dùng biến đổi Laplace - Trần Quang Việt

Phân tích tín hiệu liên tục dùng biến đổi Laplace
Biến đổi Laplace và các tính chất
Hàm truyền và đáp ứng của hệ thống LTIC
Sơ đồ khối và thực hiện hệ thống
Ứng dụng trong hồi tiếp và điều khiển
pdf 8 trang thamphan 26/12/2022 3320
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 13: Phân tích tín hiệu liên tục dùng biến đổi Laplace - Trần Quang Việt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_tin_hieu_va_he_thong_bai_13_phan_tich_tin_hieu_lie.pdf

Nội dung text: Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 13: Phân tích tín hiệu liên tục dùng biến đổi Laplace - Trần Quang Việt

 1. 404001 - Tín hi u và h th ng Lecture-13 Phân tích tín hi u liên tc dùng bi n ñi Laplace Bi n ñi Laplace và các tính ch t Hàm truy n và ñáp ng ca h th ng LTIC Sơ ñ kh i và th c hi n h th ng ng dng trong hi ti p và ñiu khi n Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 Th c hi n h th ng dùng Op-amp Ví d: Th c hi n h th ng có hàm truy n sau: 2s + 5 H( s ) = s2 +4 s + 10 Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 1
 2. ng dng ca ghép hi ti p ng dng 1: gi m nh hưng do thay ñi thông s trong h th ng: Ví d 1: xét b khu ch ñi hi ti p f( t ) ∑ A =1000 and A varies β = const A T = 1+ β A • B khu ch ñi vòng h A có tr ưc!??? 1 A  • Cn T tìm β: β = − 1  . Ví dụ cần T=10: ⇒ β = 0.099 A T  • Kh o sát s n ñnh khi thông s ca h th ng (A) thay ñi 900 A= 900 (10% low ) ⇒T = = 9.989 (0.11% low !!!) 1+ (0.099)(900) 1100 A=1100 (10% high ) ⇒T = = 10.009 (0.09% high!!!) 1+ (0.099)(1100) Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 ng dng ca ghép hi ti p ð nh y ca h th ng hi ti p: xét hàm truy n vòng kín G T = 1+ GH ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ (ñ nh y) 1 Nu ch n GH >>1 thì: S ≃ GH Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 3
 3. ng dng ca ghép hi ti p ng dng 3: ñiu ch nh tính tuy n tính ca h th ng f( t ) ∑ de Ng ra: Tf()= Ge () ⇒ T'( f )= Ge '( ) df de Sai s: e= f − HT( f ) ⇒ =1 − HT '( f ) df G'( e ) ⇒ Tf'( )= Ge '( )[1 − HTf '( )] ⇒ T'( f ) = 1+ G '( e ) H 1 Nu cóG'( e ) H >> 1 thì: T'( f ) ≃ H T(f): tuy n tính Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 ng dng ca ghép hi ti p Trong ví d trên, nu H=0.2 ta có y( t ) y( t ) T( f ) e( t ) f( t ) Ví d: xét b khu ch ñi công su t nh ư dưi ñây, làm th nào ñ kh c ph c méo? Méo xuyên tâm Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 5
 4. Phân tích mt h th ng ñơ n gi n KG( s ) ðáp ng vi θ (t)=u(t): θ (s ) = i o s[1+ KG ( s )] 1 Kss/ (+ 8) K Gi s: G( s ) = ⇒θ (s ) = = s( s + 8) o s[1+ Kss / ( + 8)] ss (2 ++ 8 sK ) 7 K=7: θ (s ) = ⇒θ ()(1t= −7 e−t + 1 eut − 7 t )() o s( s2 + 8 s + 7) o 6 6 80 ⇒ 5 −4t 0 K=80: θ (s ) = θo (t )= [1 −2 e cos(8 t + 153 )] ut ( ) o s( s2 + 8 s + 80) 16 K=16: θ (s ) = ⇒θ ()t= [1 − (4 teut + 1)−4t ]() o s( s2 + 8 s + 16) o Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 Phân tích mt h th ng ñơ n gi n within 2% the FV ess =0 PO = 21% 90% Không có 10% PO và tp tr t p ts Giá tr ca K ñưc la ch n ñ ñt ñưc yêu cu k thu t ca h th ng Yêu cu nào là tt cho h th ng? Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 7