Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 3: Giới thiệu về tín hiệu và hệ thống - Trần Quang Việt

5. Hệ thống và phân loại hệ thống
 Hệ thống tuyến tính và hệ thống không tuyến tính
 Hệ thống bất biến và hệ thống thay đổi theo thời gian
 Hệ thống không nhớ và hệ thống có nhớ
 Hệ thống nhân quả và hệ thống không nhân quả
 Hệ thống liên tục và hệ thống rời rạc
 Hệ thống tương tự và hệ thống số
 Hệ thống thông số tập trung và hệ thống thông số phân bố
pdf 7 trang thamphan 26/12/2022 2580
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 3: Giới thiệu về tín hiệu và hệ thống - Trần Quang Việt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_tin_hieu_va_he_thong_bai_3_gioi_thieu_ve_tin_hieu.pdf

Nội dung text: Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 3: Giới thiệu về tín hiệu và hệ thống - Trần Quang Việt

 1. 404001 - Tín hi ệu và hệ th ống Lecture-3 Gi ới thi ệu về tín hi ệu và hệ th ống Gi i thi u chung Tín hi u và phân lo i tín hi u Các ph ép to án trên tín hi ệu Các lo ại tín hi ệu thông dụng Hệ th ống và phân lo ại hệ th ống Mô hình hệ th ống Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 Hệ th ống và phân lo ại hệ th ống H th ng “x lý” các tín hi u vào và “to” các tín hi u u ra System a eea eaa a Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 1
 2. 2 ft()→ yt () = ft () aft.()→ af2 .() 2 t ≠ ayt () 2 2 ft1()→ yt 1 () = ft 1 () ;()ft2→ yt 2 () = ft 2 () 2 ft12()+→ ft ()[ ft 12 () + ft ()] ≠+ yt 12 () yt () dy( t ) +3()yt = ft () dt kft11()+ kft 22 () → kyt 11 () + kyt 22 () dynn dy−1 df mm df− 1 +a ++= ayb + b ++ bf dtnnn−1 dt−1 0 m dt mm m − 1 dt − 1 0 Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 a e a system system a f(t) f(t-T) t t 0 0 T a e a ơ dynn dy−1 df mm df− 1 +a ++= ayb + b ++ bf dtnnn−1 dt−1 0 m dt mm m − 1 dt − 1 0 a a e a e Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 3
 3. a a Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 ơ ơ a ơ a Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 5
 4. Bài 1. Cho các h th ng ưc mô t bi ph ươ ng trình dưi ây hãy cho bi t h th ng nào là tuy n tính, không tuy n tính? Gi i thích? dy ()a + tyt2 () = (2 t + 3)() ft dt dy ()byt ()+ 3() yt = ft () dt Bài 2. Cho mch in (h th ng) nh ư hình 2, vi f(t) là ngu n áp và y(t) là in áp. Hãy xác nh ph ươ ng trình mô t quan h ca y(t) vi f(t) và ch ng t h th ng này là tuy n tính bt bi n LTI Hình 2 R =3 Ω C f( t ) i( t ) 1 y( t ) 2 F Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 Bài 3. Cho mch in (h th ng) nh ư hình 4, vi f(t) là ngu n áp và y(t) là in áp. Hãy xác nh ph ươ ng trình mô t quan h ca y(t) vi f(t) và ch ng t h th ng này là tuy n tính bt bi n LTI; bi t R1=R 2=2 Ω và C=0.5F Hình 3 C R1 R2 f( t ) y( t ) Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 7