Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tín hiệu và hệ thống (Có đáp án)

Bài 4. Cho hệ thống tuyến tính bất biến có ngỏ vào f(t) và ngỏ ra y(t). Biết đáp ứng của hệ thống
với f(t)=e u(t) -t là y(t)=[1-e ]u(t 2) - - (t 2) - và với df(t)/dt là dy(t)/dt. Hãy xác định đáp ứng xung
h(t) của hệ thống?
Bài 5. Xác định đáp ứng xung h(t) của hệ thống tuyến tính bất biến mô tả bởi phương trình vi
phân hệ số hằng: (D2+3D+2)y(t)=(2D+6)f(t), với f(t) là ngỏ vào và y(t) là ngỏ ra. Cho biết và giải
thích tính ổn định của hệ thống này? 
pdf 1 trang thamphan 26/12/2022 2060
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tín hiệu và hệ thống (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiem_tra_hoc_ky_2_mon_tin_hieu_va_he_thong_co_dap_an.pdf
  • pdfans-midterm.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Tín hiệu và hệ thống (Có đáp án)

  1. ĐỀ KI ỂM TRA H ỌC K Ỳ 2/2010-2011 Môn: Tín hi ệu và h ệ th ống – ngày ki ểm tra: 13/04/2011 Th ời gian: 80 phút không k ể chép đề Bài 1 . Cho tín hi ệu f(t) nh ư hình 1, hãy xác định và v ẽ các tín hi ệu sau: (a) f 1(t)=f(4t+2); (b) f2(t)=f(t-2)+f(-2-t); (c) f 3(t)=f 2(4-t/2). Bài 2. Cho h ệ th ống có quan h ệ ng ỏ ra y(t) và ng ỏ vào f(t) theo ph ươ ng trình t y(t)= e−3(t − τ) f( τ −1)d τ . Hãy cho bi ết và gi ải thích hệ th ống này th ỏa hay không th ỏa các tính ∫−∞ ch ất sau: (a) Tuy ến tính; (b) B ất bi ến; (c) Có nh ớ; (d) Nhân qu ả; (e) Ổn định. Bài 3 . Tính y(t)=f(t)*g(t) v ới tín hi ệu f(t) và g(t) được trình bày trên hình 2 (không được dùng bi ến đổ i Fourier & Laplace). Bài 4 . Cho h ệ th ống tuy ến tính b ất bi ến có ng ỏ vào f(t) và ng ỏ ra y(t). Bi ết đáp ứng c ủa h ệ th ống với f(t)=e−t u(t) là y(t)=[1-e−(t − 2) ]u(t− 2) và v ới df(t)/dt là dy(t)/dt. Hãy xác định đáp ứng xung h(t) của h ệ th ống? Bài 5. Xác định đáp ứng xung h(t) của h ệ th ống tuy ến tính b ất bi ến mô t ả b ởi ph ươ ng trình vi phân h ệ s ố h ằng: (D 2+3D+2)y(t)=(2D+6)f(t), v ới f(t) là ng ỏ vào và y(t) là ng ỏ ra. Cho bi ết và gi ải thích tính ổn đị nh c ủa h ệ th ống này? Bài 6. Xác định chu ỗi Fourier ph ức c ủa tín hi ệu tu ần hoàn f(t) nh ư hình 3. Bài 7. Xác định và v ẽ ph ổ c ủa tín hi ệu f(t)=sinc2 (− 2t+1)cos(20t) Bài 8 . Xác định tín hi ệu f(t) bi ết ph ổ F( ω) của nó nh ư hình 4. Ghi chú : - Sinh viên không được s ử d ụng tài li ệu - Cán b ộ coi thi không được gi ải thích đề thi Duy ệt c ủa b ộ môn Cho bi ết : δ (t)↔ 1 ; u(t)↔ πδ ( ω )+1/j ω ; e-at u(t);a>0↔ 1/(a+jω ) t ωT t Tω T rect( )↔ T sin( c ) ; ∆( ) ↔ sin(c ) T 2 T 2 4