Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Lecture-review: Final exam - Trần Quang Việt

Tín hiệu & phân loại tín hiệu:
Các loại tín hiệu: l.tục, r.rạc, nhân quả, không nq,…
Các phép toán trên tín hiệu
Năng lượng, công suất
Các loại tín hiệu thường gặp: u(t) & δ(t),…
 Hệ thống & phân loại hệ thống:
Cho phương trình hệ thống loại gì?
Hiểu được các loại hệ thống?
Cho hệ thống loại gì, biết trước đáp ứng của hệ thống với
một tín hiệu vào nào đó tính đáp ứng với một ngõ vào
khác có liên quan.
pdf 5 trang thamphan 26/12/2022 3600
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Lecture-review: Final exam - Trần Quang Việt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_tin_hieu_va_he_thong_lecture_review_final_exam.pdf

Nội dung text: Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Lecture-review: Final exam - Trần Quang Việt

 1. 404001 - Tín hi u và h th ng Lecture-review Final exam Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 404001 - Tín hi u và h th ng Tín hi u & phân lo i tín hi u: Các lo i tín hi u: l.t c, r.r c, nhân qu , không nq, Các lo i tín hi u th ng gp: u(t) & δ(t), Các phép toán trên tín hi u Nng lng, công su t H th ng & phân lo i h th ng: Hi u c các lo i h th ng? Cho ph ơ ng trình h th ng lo i gì? Cho h th ng lo i gì, bi t tr c áp ng ca h th ng vi mt tín hi u vào nào ó tính áp ng vi mt ngõ vào khác có liên quan. Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 1
 2. 404001 - Tín hi u và h th ng Bi n i Laplace: Bi t bi n i Laplace ca mt s tín hi u thông dng: • u(t); δ(t) • Hàm m • Hàm iu hòa Nm vng và vn dng thành th o các tính ch t ca bi n i Laplace tính bi n i Laplace cho tín hi u bt k Nm vng và vn dng thành th o khai tri n Heaviside trong vi c xác nh bi n i Laplace ng ưc. Xác nh hàm truy n và áp ng ca h th ng (mch in, mô t bng ph ơ ng trình vi phân, ho c sơ kh i) vi tín hi u vào bt k. Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 404001 - Tín hi u và h th ng Bi n i Laplace: Bi t hàm truy n H(s) ca h th ng v sơ kh i th c hi n h th ng (dng chính tc, ni ti p, song song) Th c hi n h th ng bng Op-amp ng dng ca hi ti p vào iu khi n: áp ng quá (PO, tp, ts, tr, td) – h th ng bc 2; áp ng xác lp (es, er, ep) – h th ng hi ti p ơ n v, qu o nghi m s - hàm truy n vòng h ơ n gi n Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 3
 3. 404001 - Tín hi u và h th ng Ly mu: nh lý ly mu Xác nh và v ph ca tín hi u ã ưc ly mu: lý tưng dùng chu i xung δ(t) ho c chu i xung vuông tu n hoàn Tín hi u ã ưc ly mu ưc cho qua b lc tìm tín hi u ưc khôi ph c Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 5