Bài tập Thiết kế luận lí 1 - Chương 6: Các phép toán tổ hợp - Nguyễn Quang Huy

Xác định khoảng giá trị các số thập phân có
dấu có thể biểu diễn được sử dụng 12 bit (cả bit
dấu)
• Xác định khoảng giá trị các số thập phân
không dấu có thể biểu diễn được sử dụng 12
bit (cả bit dấu)
• Cần bao nhiêu bit để biểu diễn các số thập phân
từ -32 768 đến 32 767 
pdf 8 trang thamphan 30/12/2022 800
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Thiết kế luận lí 1 - Chương 6: Các phép toán tổ hợp - Nguyễn Quang Huy", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_tap_thiet_ke_luan_li_1_chuong_6_cac_phep_toan_to_hop_ngu.pdf

Nội dung text: Bài tập Thiết kế luận lí 1 - Chương 6: Các phép toán tổ hợp - Nguyễn Quang Huy

  1. dce 2011 Bài tập – Chương 6 Các phép toán tổ hợp BK TP.HCM Nguyễn Quang Huy huynguyen@cse.hcmut.edu.vn
  2. dce 2011 6.2 • Biểudiễnsố thập phân có dấudướidạng bù-2 (a) +32 (b) -127 (c) -128 (d) +63 (e) -3 (f) +3 Exercise Chapter 5 - Flip Flop 3
  3. dce 2011 6.4 • Xác định khoảng giá trị các số thập phân có dấu có thể biểudiễn đượcsử dụng 12 bit (cả bit dấu) • Xác định khoảng giá trị các số thập phân không dấu có thể biểudiễn đượcsử dụng 12 bit (cả bit dấu) • Cần bao nhiêu bit để biểudiễncácsố thập phân từ -32 768 đến 32 767 Exercise Chapter 5 - Flip Flop 5
  4. dce 2011 6.9 • Tính giá trị các phép toán trong hệ thống bù-2 (a) +9 + 6 (b) +14 – 17 (c) -36 + 15 (d) 111 x 101 (e) 10111 x 100 Exercise Chapter 5 - Flip Flop 7