Bài tập Vật Lý 1 - Bài: Cảm ứng điện từ - Lê Quang Nguyên

1a. Sức điện động cảm ứng
• Khi từ thông qua một vòng dây dẫn
thay đổi thì trong vòng dây xuất hiện
một sức điện động cảm ứng có độ lớn:
• Từ thông Φ qua vòng dây có thể thay
đổi do:
• Từ trường thay đổi theo thời gian:
dΦ/dt là đạo hàm của Φ theo thời gian.
• Vòng dây chuyển động trong từ
trường tĩnh: dΦ/dt là từ thông mà vòng
dây quét được trong một đơn vị thời
gian
pdf 3 trang thamphan 02/01/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Vật Lý 1 - Bài: Cảm ứng điện từ - Lê Quang Nguyên", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_tap_vat_ly_1_bai_cam_ung_dien_tu_le_quang_nguyen.pdf

Nội dung text: Bài tập Vật Lý 1 - Bài: Cảm ứng điện từ - Lê Quang Nguyên

  1. Ni dung 1. Hi n t ưng c m ng ñin t a. Sc ñin ñng c m ng b. Đnh lu t Lenz c. Đnh lu t Faraday Cm ng ñin t 2. Hi n t ưng t cm a. Sc ñin ñng t cm Lê Quang Nguyên b. Đ t cm c a solenoid www4.hcmut.edu.vn/~leqnguyen 3. Hi n t ưng h cm nguyenquangle@zenbe.com 4. Năng l ưng t trưng a. Năng l ưng t ca solenoid b. Mt ñ năng lưng t trưng 1a. S c ñin ñng c m ng 1b. Đnh lu t Lenz • Khi t thông qua m t vòng dây d n • Chi u c a dòng c m ng hay s c ñin ñng c m Φ thay ñi thì trong vòng dây xu t hi n ε = d ng ñưc xác ñnh b i ñnh lu t Lenz: dt mt s c ñin ñng c m ng có ñ ln: • Dòng c m ng có chi u sao cho t trưng do nó •T thông Φ qua vòng dây có th thay to ra (t trưng c m ng) có xu hưng ch ng l i ñi do: s bi n ñi t thông. •T trưng thay ñi theo th i gian: x i’ dΦ/dt là ño hàm c a Φ theo th i gian. l B • Vòng dây chuy n ñng trong t B B’ N S tr ưng t ĩnh: dΦ/dt là t thông mà vòng dx dây quét ñưc trong m t ñơ n v th i gian. dΦ = Bldx
  2. 3. Hi n t ưng h cm 3. Hi n t ưng h cm (tt) • Xét hai khung dây ñt g n •T thông do dòng i1 gi qua Φ = 2 M12 i1 nhau, trong ñó có các dòng vòng dây 2 t l vi i1: ñin bi n thiên. •T thông do dòng i2 gi qua Φ = 1 M 21 i2 •T thông do khung này g i vòng dây 1 t l vi i2: qua khung kia c ũng bi n • vi M12 = M21 là h s h cm thiên, t o nên trong m i ca hai vòng dây. khung m t dòng ñin c m di ε = −M 2 ng. 1 21 • Suy ra s c ññ h cm trong hai dt • Đó là hi n t ưng h cm di vòng dây: ε = −M 1 gi a hai khung dây. 2 12 dt 4. Năng l ưng t trưng 4. Năng l ưng t trưng (tt) •Da vào ñnh lu t Ohm và sññ t cm, ta có th •Vy n ăng l ưng t trưng ñưc ch a trong không tìm ñưc n ăng l ưng t ca m t solenoid: gian có t trưng v i m t ñ: 1 U = Li 2 1 1   m 2 u = µ µH 2 = B ⋅ H m 2 0 2 = µ µ 2 • Đ t cm c a solenoid: L 0 n V •Kt qu trên c ũng ñúng cho m t t trưng b t k ỳ. •Cưng ñ t trưng trong solenoid: H = ni 1 2 1 • Suy ra: U = µ µ()ni V = µ µH 2V m 2 0 2 0