Đề thi học kì 2 môn Vi xử lý - Năm học 2011-2012 (Có đáp án)

Câu 1: (1 đ)
Cho trước mạch giải mã địa chỉ của hệ thống dùng VXL 8051: 
) Xác định vùng địa chỉ của các SRAM: (0.75 đ)
 Vùng địa chỉ của SRAM thứ nhất (U1): _______H – ________H
 Vùng địa chỉ của SRAM thứ hai (U2): _______H – ________H
b) Viết các lệnh 8051 để chép 1 byte từ địa chỉ đầu của SRAM thứ nhất vào byte có địa chỉ cuối của
SRAM thứ hai (0.25đ):
pdf 6 trang thamphan 28/12/2022 1380
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì 2 môn Vi xử lý - Năm học 2011-2012 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ki_2_mon_vi_xu_ly_nam_hoc_2011_2012_co_dap_an.pdf
  • pdf112-VXL-Thi-Đáp án.pdf

Nội dung text: Đề thi học kì 2 môn Vi xử lý - Năm học 2011-2012 (Có đáp án)

  1. ĐHQG TPHCM–ĐH Bách Khoa Khoa Đ-ĐT–BM Điện Tử Điểm Đề thi HK 2 – NH:2011-2012 Chữ ký giám thị Môn: Vi xử lý – Mã MH:402030 Ngày thi: 22/06/2012 – Thời gian làm bài: 110 phút Đề có 6 trang và SV làm trực tiếp trên đề. (SV được sử dụng tài liệu của mình, SV KHÔNG được dùng PC, Laptop, iPad và PC Tablet) Họ và tên SV: ___ MSSV: ___ Nhóm: ___ Bộ môn Điện Tử duyệt GV ra đề Hồ Trung Mỹ Câu 1: (1 đ) Cho trước mạch giải mã địa chỉ của hệ thống dùng VXL 8051: a) Xác định vùng địa chỉ của các SRAM: (0.75 đ) Vùng địa chỉ của SRAM thứ nhất (U1): ___H – ___H Vùng địa chỉ của SRAM thứ hai (U2): ___H – ___H b) Viết các lệnh 8051 để chép 1 byte từ địa chỉ đầu của SRAM thứ nhất vào byte có địa chỉ cuối của SRAM thứ hai (0.25đ): VXL_Thi HK_AY1112-S2_trang 1/6
  2. Câu 5: (1 đ) Phân tích đoạn chương trình hợp ngữ 8051H sau bằng cách ghi các giá trị hex vào các chỗ trống. Giả sử trước khi thực thi chương trình này, nội dung của 1 số ô nhớ trong RAM nội: (30H) = 46H, (31H) = 75H, (40H) = 57H, (41H) = 89H Lệnh 8051 Lần lặp 1 Lần lặp 2 MOV R0,#30H MOV R1,#40H MOV R2,#2 CLR C LOOP: MOV A,@R0 A = H A = H ADDC A,@R1 A = H A = H DA A A = và cờ C = A = và cờ C = MOV @R0,A INC R0 INC R1 DJNZ R2, LOOP CLR A ADDC A,#0 MOV @R0,A SJMP $ Sau khi thực thi đoạn chương trình trên thì nội dung của các ô nhớ sau có trị số mới là: (32H) = ___H (31H) = ___H (30H) = ___H Ý nghĩa của đoạn chương trình trên là: (0.5 đ) ___ ___ Câu 6: (1.5 đ) Cho trước mạch sau với các chân ra 1Y1 nối với đoạn a,1Y2 nối với đoạn b, ,2Y3 nối với đoạn g của LED 7 đoạn (CC) với các điện trở hạn dòng là 330. Biết 8051 hoạt động với XTAL=12MHz VXL_Thi HK_AY1112-S2_trang 3/6
  3. Bài giải. Chương trình 8051 ở M1 Chương trình 8051 ở M2 CT con gửi/nhận1 byte nối tiếp SP_TRANSMIT: SP_RECEIVE: Câu 8: (1 đ) Viết chương trình hợp ngữ 8051 để tạo 1 số xung ở ngõ ra như sau: Nếu có cạnh xuống ở chân ngắt ngoài 0 (/INT0) thì ngõ ra P1.0 sẽ có 5 xung dương (5 cạnh lên) Nếu có cạnh xuống ở chân ngắt ngoài 1 (/INT1) thì ngõ ra P1.1 sẽ có 3 xung dương (3 cạnh lên) Nếu không có cạnh xuống ở /INT0, /INT1 thì P1.0=0 và P1.1=0. Giả sử các xung kích cạnh xuống ở các ngõ INT0 và INT1 không bao giờ xảy ra đồng thời. Xung dương ở ngõ ra có được bằng lệnh SETB sau đó CLR. Bài giải. Chương trình chính Chương trình phục vụ ngắt INT0 Chương trình phục vụ ngắt INT1 EX0_ISR: EX1_ISR: VXL_Thi HK_AY1112-S2_trang 5/6