Thí nghiệm Vi xử lý CS1 - Bài thí nghiệm 3: Quét led 7 đoạn và giao tiếp LCD

MỤC TIÊU:

  • Nắm được cách hiển thị và quét LED 7 đoạn
  • Nắm được cách điều khiển LCD

CHUẨN BỊ:

  • Đọc chương 4 và chương 5 của tài liệu hướng dẫn
  • Viết chương trình và mô phỏng các bài thí nghiệm
doc 3 trang thamphan 27/12/2022 1180
Bạn đang xem tài liệu "Thí nghiệm Vi xử lý CS1 - Bài thí nghiệm 3: Quét led 7 đoạn và giao tiếp LCD", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docthi_nghiem_vi_xu_ly_cs1_bai_thi_nghiem_3_quet_led_7_doan_va.doc
  • docLAB3_PREPARE.doc

Nội dung text: Thí nghiệm Vi xử lý CS1 - Bài thí nghiệm 3: Quét led 7 đoạn và giao tiếp LCD

  1. BÀI TN 3 QUÉT LED 7 ĐOẠN VÀ GIAO TIẾP LCD MỤC TIÊU: ➢Nắm được cách hiển thị và quét LED 7 đoạn ➢Nắm được cách điều khiển LCD CHUẨN BỊ: ➢ Đọc chương 4 và chương 5 của tài liệu hướng dẫn ➢ Viết chương trình và mô phỏng các bài thí nghiệm THÍ NGHIỆM 1 Mục tiêu Nắm được cách thức xuất giá trị lên LED 7 đoạn Yêu cầu Viết chương trình con DisplayLED xuất giá trị chứa trong thanh ghi R0 lên LED 7 đoạn có số thứ tự chứa trong thanh ghi R1. R0 nằm trong tầm từ 0-9 và R1 trong tầm từ 0-3. Sau đó dùng chương trình con này viết chương trình chính xuất giá trị 1 lên LED 7 đoạn số 3. HD: Để hiển thị lên 1 LED 7 đoạn ta phải ghi ra ngoại vi ở vùng nhớ 0000H-1FFFH một byte, với 4 bit thấp chứa giá trị của giá trị cần hiển thị và 4 bit cao được dùng để chọn LED. Trong 4 bit cao, bit nào bằng 0 thì LED 7 đoạn tương ứng sẽ được bật. Đoạn chương trình sau tính toán để xuất ra điều khiển LED dựa vào R0, R1 MOV B, R1 MOV A, #11110111B ;bit số 3 bằng 0, bốn bit cao bằng 1. SHIFTLOOP:
  2. BÀI TN 3 QUÉT LED 7 ĐOẠN VÀ GIAO TIẾP LCD Câu hỏi Thời gian trễ để không còn thấy LED nhấp nháy là bao nhiêu theo lý thuyết? Giải thích cách tính. Khi giảm rất nhỏ thời gian trễ, hiện tượng xảy ra là gì? Giải thích THÍ NGHIỆM 3 Mục tiêu Nắm được cách thức xuất giá trị lên LCD Yêu cầu Download chương trình mẫu LCD.A51 trên trang web bộ môn điện tử. Biên dịch và chạy thử chương trình Sửa chương trình để hiển thị tên sinh viên lên hàng đầu Kiểm tra Kiểm tra kết quả thực hiện của chương trình. Giải thích ý nghĩa và cách sử dụng các chương trình con trên project mẫu THÍ NGHIỆM 4 Yêu cầu Viết thêm chương trình con CLRSCREEN để xóa màn hình LCD Viết thêm chương trình con GOTOXY để di chuyển con trỏ của LCD đến hàng x, cột y, với X chứa trong R0 và Y chứa trong R1 Sửa chương trình ở thí nghiệm 1 để hiển thị thêm số nhóm ở hàng thứ 2 Kiểm tra Kiểm tra kết quả chương trình.