Trắc nghiệm Vật lý 2 - Phần Tĩnh điện

Câu 1
Các đường sức điện trường luôn luôn hướng:
(a) tới các điện tích dương.
(b) ra xa các điện tích âm.
(c) từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế
cao.
(d) từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế
thấp.
Trả lời câu 1
• Ta có liên hệ giữa điện
trường và điện thế:
• gradV luôn hướng theo
chiều tăng của điện thế V.
• Do đó điện trường hướng
theo chiều giảm điện thế.
• Câu trả lời đúng là (d).
Câu 2
Cường độ điện trường do một điện tích điểm
gây ra ở một vị trí cách nó 2 m là 400 V/m.
pdf 18 trang thamphan 30/12/2022 180
Bạn đang xem tài liệu "Trắc nghiệm Vật lý 2 - Phần Tĩnh điện", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdftrac_nghiem_vat_ly_2_phan_tinh_dien.pdf

Nội dung text: Trắc nghiệm Vật lý 2 - Phần Tĩnh điện

 1. Câu 1 Các ñưng s c ñin tr ưng luôn luôn h ưng: Tr c nghi m V t Lý 2 (a) t i các ñin tích d ươ ng. Ph n T ĩnh Đin (b) ra xa các ñin tích âm. (c) t nơi c ó ñin th th p ñn n ơi có ñin th Lê Quang Nguyên cao. www4.hcmut.edu.vn/~leqnguyen (d) t nơi c ó ñin th cao ñn n ơi có ñin th nguyenquangle@zenbe.com th p. Tr li câu 1 Câu 2 E • Ta có liên h gi a ñin Cưng ñ ñin tr ưng do m t ñin tích ñim tr ưng và ñin th : gây ra mt v trí cách nó 2 m là 400 V/m. gradV E = −gradV Cưng ñ ñin tr ưng t i m t v trí cách nó 4 • gradV luôn h ưng theo m là: chi u t ăng c a ñin th V . q (a) 200 V/m. • Do ñó ñin tr ưng h ưng V1 theo chi u gi m ñin th . (b) 100 V/m. • Câu tr li ñúng là (d). V2 < V1 (c) 800 V/m. V = kq/r (d) 400 V/m.
 2. Tr li câu 4 Câu 5 •Mt ñ ñưng s c không Tr ưng l c t ĩnh ñin là mt tr ưng l c th vì: ñi (không có ch dày hay th ưa h ơn) nên ñin A (a) L c t ĩnh ñin có phương nm trên ñưng tr ưng có ñ ln không ni hai ñin tích ñim. ñi. (b) L c t ĩnh ñin t l ngh ch v i bình ph ươ ng •Vy: E A = E B. B kho ng cách gi a hai ñin tích ñim. • Câu tr li ñúng là (a). (c) L c t ĩnh ñin t l thu n v i tích ñ ln hai ñin tích ñim. (d) Công c a l c t ĩnh ñin theo m t ñưng cong kín thì bng không. Tr li câu 5 Câu 6 • Công c a l c t ĩnh ñin không ph thu c ñưng Cưng ñ ñin tr ưng do m t dây th ng, dài ñi, ch ph thu c v trí ñu và v trí cu i. vô h n, tích ñin ñu v i m t ñ λ gây ra t i N = = − ñim M cách dây m t kho ng r b ng: WMN q0∫ E. rd U M U N M λ λ • Điu ñó cũng có ngh ĩa là công theo m t ñưng (a)E = (b) E = εε πεε cong kín b t k ỳ thì bng không. 2 0 2 0 M = = WMM q0∫ E. rd 0 M λ λ r •Lc có tính ch t trên ñưc g i là lc th . (c)E = (d) E = 2πεε r 2πεε • Câu tr li ñúng là (d). 0 0
 3. Tr li câu 7 (tt) Câu 8 Mt ñĩa tròn bán kính R tích ñin ñu v i m t h ñin Bn tíc ñ ñin tích m t σ. Cưng ñ ñin tr ưng t i mt ñim M n m trên tr c c a ñĩa, cách tâm ñĩa m t kho ng x 0 và σ’ = dưng nh ư r ng vô h n. −3σ. Cưng ñ ñin B • Do ñó ñin tr ưng t i M tr ưng t i hai v trí A và B là: là: σ E = 2εε σ 2σ 2σ σ 0 (a)E = , E = (b) E = , E = A ε B ε A ε B ε • Câu tr li ñúng là (a). 0 0 0 0 3σ 2σ (c)E = , E = (d) K t qu khác. A ε B ε 0 0
 4. Câu 11 Tr li câu 11 Mt s i dây m nh tích ñin ñu ñưc u n • Đin tr ưng t o b i m t thành n a ñưng tròn tâm O. L c do dây tác dây hình cung tròn có ñng lên ñin tích ñim q ñt t i tâm O là 2 ph ươ ng n m trên tr c (N). N u c t b ñi mt n a s i dây thì lc tác ñi x ng c a cung tròn. F dng lên q s là: Lc t ĩnh ñin c ũng v y. 45° • Do ñó lc F’ do m i 1/2 (a)2(N ) (b) 1 ( N) ñon dây tác ñng h p F’ vi ph ươ ng ngang 45°. 1 1 • Suy ra: F′ = F 2 = 2 2 = 2 (c)(N) (d) (N) 2 2 • Câu tr li ñúng là (a). Câu 12 Tr li câu 12 Mt ñon dây tích ñin ñu v i m t ñ λ > 0 • Do tính ch t ñi x ng, ñưc u n thành ba c nh c a m t hình vuông ñin tru ng do m i ñon ABCD có cnh a. Cưng ñ ñin tr ưng t i dây t o ra M có E tâm hình vuông là: ph ươ ng vuông góc v i ñon dây ñó. λ λ 2 • Hai ñon dây hai bên M (a)E = (b) E = tâm M t o hai ñin 2πε a 4πε a 0 0 tr ưng bù tr ln nhau. λ 2 λ (c)E = (d) E = • Đin tr ưng toàn ph n πε πε ch do ñon dây còn l i 2 0a 4 0a ñóng góp.
 5. z Câu 14 Tr li câu 14 Mt kh i l p ph ươ ng ñưc ñt • Trong m t ph ng xy, sao cho m t ñnh c a nó trùng z ñưng s c ñin tr ưng vi g c t a ñ, còn m t ñáy thì y nm trong m t ph ng xy nh ư song song v i m t ñáy. hình v . M t ñin tích Q > 0 ñưc ñt trên tr c y, bên ph i • Do ñó ñin thông do Q Q kh i l p ph ươ ng. G i Ф là ñin y gi qua m t ñáy b ng thông h ưng ra ngoài m t ñáy. x Phát bi u nào sau ñây là ñ úng? không. y Q • Câu tr li ñúng là (c). E (a) Ф > 0 x (b) Ф < 0 (c) Ф = 0 (d) Không có phát bi u ñúng. x Câu 15 Tr li câu 15 Mt ñin tích ñim q n m sát • Hình nón n i ti p trong tâm c a ñáy trong m t hình mt m t c u bán kính R. nón tròn xoay có bán kính • Theo ñnh lu t Gauss ñáy b ng chi u cao. Đin R thông g i qua m t bên c a ñin thông qua m t c u hình nón b ng: là: Ф = q/ε . R 0 • Đin thông qua m t bên (a) Ф = q/3 ε0 hình nón b ng ñin (b) Ф = q/2 ε thông qua m t n a m t 0 E (c) Ф = q/ ε0 cu = q/2 ε0. (d) Ф = 0 • Câu tr li ñúng là (b).
 6. Tr li câu 17 (tt) Tr li câu 17 (h t) • Đ tìm Q ta chia th tích (S) Suy ra: (S) trong (S) thành các l p dr’ πρ 2 = Q = 2 0r cu. Er 2 2 r’ 4πε r 4πε r •Mi l p có th tích: 0 0 = π ′2 ′ ρ ρ r dV 4 r dr = 0 ⇒ = 0 ⋅ r Er E r • và có ñin tích: 2ε 2ε r ρ 0 0 dQ = ρ(4πr′2 rd ′)= 0 (4πr′2 rd ′) E r′ • Câu tr li ñúng là (a). • Suy ra Q: r = πρ ′ ′ = πρ 2 Q 4 0∫ r rd 2 0r 0 Câu 18 Tr li câu 18 dq Mt dây d n m nh, tích ñin ñu v i m t ñ • Th năng tĩnh ñin c a q 0: ñin dài λ, ñưc u n thành m t n a vòng tròn = U q0V R tâm O, bán kính R. Bi u th c nào sau ñây cho • V là ñin th do dây tích bi t th năng ca m t ñin tích ñim q ñt 0 ñin t o ra O: q0 tâm O: O dq k V =∫ dV =∫ k = ∫ dq q λ λ R R = 0 = q0 dV = k dq /R (a)U (b) U λ λ 2ε ε 1 q0 0 4 0R V = λ()πR = ⇒U = πε ε ε q λ q λ 4 0R 4 0 4 0 (c)U = 0 (d) U = 0 ε ε 4 0 2 0R • Câu tr li ñúng là (c).
 7. Câu 21 Tr li câu 21 C C Tam giác vuông ABC có E •Cnh BC n m trên m t m t E chi u dài các c nh AB = 0,3 ñng th nên có cùng ñin m, BC = 0,4 m và AC = 0,5 th , v y UAC = UAB . m, ñưc ñt trong m t ñin B 4  tr ưng ñu, cưng ñ E = 10 U =V −V = E ⋅ rd V/m, ñưng s c song song AB A B ∫ A vi c nh AB nh ư hình v . • Ch n ñưng tích phân là Hi u ñin th UAC bng: A B ñon AB, ta có: A B = = 4 × = (a) 5000 V (b) -5000 V U AB E.AB 10 (V / m) (3,0 m) 3000 (V ) (c) 7000 V (d) 3000 V • Câu tr li ñúng là (d). Câu 22 Tr li câu 22 Đin th do m t n a m t c u bán kính R, tích •Mi ph n t dq ñu dq dq ñin ñu v i m t ñ σ, ñt trong chân không cách ñu tâm O nên: gây ra t i tâm b ng: R dq k R V = k∫ = q σ σR R R (a)V = (b) V = ε ε 2 0 0 1 σR V = ⋅σ 2πR2 = σR σR 4πε R 2ε dV = k dq /R (c)V = (d) V = 0 0 2ε 4ε 0 0 • Câu tr li ñúng là (c).
 8. Câu 25 Tr li câu 25 Mt ñin tích ñim q nm • Ta có: tâm O c a hai ñưng tròn = − = ( − ) ñng tâm nh ư hình v , v i OB WBC U B UC q0 VB VC q q = 2 OC. Công c a l c ñin = − = ( − ) 0 O 0 WCD UC U D q0 VC VD tr ưng do q gây ra khi d ch B CD B D q • V là ñin th do q gây ra. q C chuy n ñin tích ñim q0 t B ñn C và t C ñn D là WBC • B và D có cùng ñin th vì và W . Ta có: CD trên cùng m t m t ñng th . V y: (a) W = − W Mt ñng th là BC CD = ( − ) = − WCD q0 VC VB WBC mt c u tâm O (b) WBC = WCD (c) WBC = 3WCD • Câu tr li ñúng là (a). (d) WBC = − 3WCD Câu 26 Tr li câu 26 Ba ñin tích ñim q ñưc ñt t i ba ñnh c a q2 U = k mt hình vuông c nh a. Năng l ưng t ĩnh ñin 1 a ca h ñin tích b ng: q2 U = k a(2) ½ 2 a a q q2 (a)= ( + ) (b) = ( + ) q2 Ue k 4 2 Ue k 4 2 = a 2a U3 k a 2 a q q2 (c)U = k (4 + 2) (d) U = k (4 + 2) q2  1  q2 e 2a e a U = k 2 +  = k (4 + 2) e a  2  2a Câu tr li ñúng là (b).
 9. Câu 29 Tr li câu 29 Mt l ưng c c ñin có momen lưng c c p = • Đin tr ưng c a l ưng c c ñin : qd ñưc ñt trong chân không. Vectơ cưng p E = k 1+ 3cos 2 θ ñ ñin tr ưng do l ưng c c gây ra t i ñim M r3 nm trên ñưng trung tr c c a l ưng c c và • trên ñưng trung tr c θ = ±90°, E có ñ ln: cách tr c m t ñon r >> d là: p E = k  r3 p p (a)E = −k (b) E = k • và hưng ng ưc chi u vect ơ momen l ưng c c, v y: 3 3 r r p  E = −k p p 3 (c)E = k (d) E = −k r 2r3 2r3 • Câu tr li ñúng là (a). Tr li câu 29 (tt) Câu 30 Gi EA là cưng ñ ñin tr ưng kho ng cách r trên tr c c a l ưng c c ñin, và EB là cưng ñ ñin tr ưng kho ng cách r trên ñưng p E trung tr c c a l ưng c c ñin. So sánh ta có: (a) EA/EB = 1,5 (b) EA/EB = 3 (c) EA/EB = 2,5 (d) EA/EB = 2