Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Chương 2 - Trần Quang Việt

Problem/ch-2
2.1. Tìm đa thức đặc tính, phương trình đặc tính, nghiệm đặc tính; các kiểu đặc tính và đáp ứng của hệ thống với ngõ vào bằng không y0(t), t≥0. Biết hệ thống được mô tả bởi phương trình vi phân và điều kiện đầu như sau
2.2. Xác định đáp ứng xung h(t) của các hệ thống đặc trưng bởi các phương trình sau:
2.3. Nếu c(t)=f(t)*g(t), chứng minh rằng: Ac=Af.Ag, với Ac, Af, Ag lần lượt là
diện tích của c(t), f(t) và g(t)?
2.4. Nếu c(t)=f(t)*g(t), chứng minh rằng:
pdf 5 trang thamphan 26/12/2022 3400
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Chương 2 - Trần Quang Việt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hieu_va_he_thong_chuong_2_tran_quang_viet.pdf

Nội dung text: Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Chương 2 - Trần Quang Việt

  1. Problem/ch-2 2.1. Tìm a th c c tính, ph ư ng trình c tính, nghi m c tính; các ki u c tính và áp ng ca h th ng vi ngõ vào bng không y0(t), t ≥0. Bi t h th ng ưc mô t bi ph ư ng trình vi phân và iu ki n u nh ư sau: 2 ' ()aD ( ++ 5 D 6) yt () =+ ( D 1)(); fty 0 (0) = 2, y 0 (0) =− 1 2 ' ()bD ( ++ 4 D 4) ytDfty () = (); 0(0) = 3, y 0 (0) =− 4 ' ()c D( D+=+ 1) yt () ( D 2) fty (); 0 (0) = 1, y 0 (0) = 1 2 ' ()dD ( +=+ 9) yt () (3 D 2) fty (); 0 (0) = 0, y 0 (0) = 6 2 2 ' '' ()e D( DytD+=+ 1) () ( 2) fty (); 0 (0) = 4, y 0 (0) = 3, y 0 (0) =− 1 2 ' '' ()fD ( +++ 1() D 5 D 6)() ytDfty = (); 0 (0) = 2, y 0 (0) =− 1, y 0 (0) = 5 Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10
  2. Problem/ch-2 – Signals & Systems 2.6. Tính các tích ch p sau (tính tr c ti p tích phân): ()ae −at ut ()∗ e − bt ut () ()d tu () t∗ u () t ()b ut()∗ ut () ()e (sin tut) ()∗ ut () ()ce -at ut ()∗ e - at ut () (f ) (cos tut) ()∗ ut () 2.7. Tìm và v c(t)=f(t)*g(t), vi f(t) và g(t) nh ư trên hình 2.7 f( t ) g( t ) Hình 2.7 2.8. Tìm và v c(t)=f 1(t)*f 2(t), vi f1(t) và f2(t) nh ư trên hình 2.8 Hình 2.8 1 f1( t ) (b ) 1 f2 ( t ) f1( t ) (a ) f2 ( t ) t t -2 0 -2 0 1 Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10
  3. Problem/ch-2 – Signals & Systems 2.12. Gi i thích, lý lu n và cho bi t các h th ng LTIC c tr ưng bi các ph ư ng trình sau là n nh, biên n nh hay không n nh: ()aD (2 ++ 8 D 12)() yt =− ( D 1)() ft ()bDD (2 ++ 3 D 2)() yt =+ ( D 5)() ft ()cDD 2 ( 2 + 2)() yt = ( D + 5)() ft (dD ) (+ 1)( D2 −+ 6 D 5) yt ( ) =+ (3 D 1) ft ( ) ()eD (+ 1)( D2 ++ 2 D 5)() yt =− ( D 1)() ft ()fD (2+ 1)( D 2 + 4)( D 2 + 9)() yt = 3 Dft () ()gD (+ 1)( D2 + 9)() yt =+ (2 D 9) ft () ()hD (+ 1)( D2 + 9) 2 yt () =+ (2 D 9)() ft Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10