Bài giảng Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp - Chương: Kỹ thuật số (Bài tập) - Ngô Hà Quang Thịnh

1. Cho 3 số A, B và C trong hệ thống số cơ số r, có các giá trị: A = 35,
B = 60, C = 141. Hãy xác định giá trị cơ số r, nếu ta có A + B = C.
TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
Định nghĩa giá trị: A = 3r + 5, B = 6r, C = r2 + 4r + 1
Từ giả thiết:
A + B = C → (3r + 5) + (6r) = r2 + 4r + 1
→ r2 - 5r - 4 = 0
→ r = 5.701 hay r = -0.701
→ chọn r = 6: hệ thống cơ số 6 

pdf 32 trang thamphan 26/12/2022 1500
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp - Chương: Kỹ thuật số (Bài tập) - Ngô Hà Quang Thịnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_trang_bi_dien_dien_tu_trong_may_cong_nghiep_chuong.pdf

Nội dung text: Bài giảng Trang bị điện-điện tử trong máy công nghiệp - Chương: Kỹ thuật số (Bài tập) - Ngô Hà Quang Thịnh

 1. Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Đại Học Bách Khoa Khoa Cơ Khí Bộ Môn Cơ Điện Tử Môn Học: Trang Bị Điện-Điện Tử Trong Máy Công Nghiệp Kỹ Thuật Số 1 TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 2. Kỹ Thuật Số 2. Sử dụng tiên đề và định lý, chứng minh đẳng thức: ҧ ത + ҧ + ҧ + ത ҧ = ҧ ത + ҧ + ҧ + ത ҧ = ത( ҧ + ҧ) + ҧ + ҧ = ത( ҧ + ҧ) + ҧ + ҧ = ҧ ത + ത ҧ + ҧ + ҧ = ҧ ത + ҧ + ҧ( + ത) = ҧ ത + ҧ + ҧ = ҧ ത + ҧ + ҧ = ҧ( + 1) + ҧ = ҧ + ҧ = TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 3. Kỹ Thuật Số 4. Cho hàm F(A, B, C) có sơ đồ logic như hình vẽ. Xác định biểu thức của hàm F(A, B, C) Chứng minh F có thể thực hiện chỉ bằng 1 cổng logic duy nhất TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 4. Kỹ Thuật Số 5. Cho 3 hàm F(A, B, C); G(A, B, C) và H(A, B, C) có quan hệ logic với nhau: 퐹 = ⊕ ഥ Với hàm F(A, B, C) = ∏(0, 2, 5) và G(A, B, C) = ∑(0, 1, 5, 7) Hãy xác định dạng ∑ hoặc ∏ của hàm H(A, B, C) TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 5. Kỹ Thuật Số 6. Rút gọn các hàm sau bằng bìa Karnaugh (chú thích các liên kết) F1(W, X, Y, Z) = ∑ (3, 4, 11, 12) theo dạng tích các tổng TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 6. Kỹ Thuật Số 7. Rút gọn các hàm sau bằng bìa Karnaugh (chú thích các liên kết) F2(A, B, C, D, E) = ∑ (1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24) + d(2, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 28, 29) TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 7. Kỹ Thuật Số A B C D F 8. Chỉ sử dụng 3 bộ MUX 4 → 1. Hãy 0 0 0 0 IN0 thực hiện bộ MUX 10 → 1 có bảng 0 0 0 1 IN1 hoạt động: 0 0 1 0 IN2 0 0 1 1 IN3 0 1 0 0 IN4 0 1 0 1 IN5 0 1 1 0 IN6 0 1 1 1 IN7 1 0 0 0 IN8 1 0 0 1 IN9 TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 8. Kỹ Thuật Số 9. Cho hàm sau: 푌 = · + · · ത a. Vẽ mạch logic mô tả hàm b. Lập bảng sự thật cho hàm trên c. Viết lại hàm dưới dạng tổng các tích theo 3 biến A, B, C d. Viết lại hàm dưới dạng tích các tổng theo 3 biến A, B, C TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 9. Kỹ Thuật Số c. Dạng tổng các tích 푌 = ҧ · ത · ҧ + ҧ · ത · + · ത · ҧ + · · ҧ + · · d. Dạng tích các tổng Từ bảng sự thật, ta có: 푌ത = ҧ · · ҧ + ҧ · · + · ത · Định lý De Morgan: 푌ത = 푌 = + ത + · + ത + ҧ · ҧ + + ҧ TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 10. Kỹ Thuật Số a. Viết lại hàm dưới dạng tổng các tích theo 3 biến A, B, C 푌 = ҧ · ത · + · ത · ҧ + · ത · + · · ҧ + · · b. Viết lại hàm dưới dạng tích các tổng theo 3 biến A, B, C 푌ത = ҧ · ത · ҧ + ҧ · · ҧ + ҧ · · Lấy đảo, ta có: 푌 = ҧ · ത · ҧ + ҧ · · ҧ + ҧ · · 푌 = + + · + ത + · + ത + ҧ TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 11. Kỹ Thuật Số Biểu thức biểu diễn hàm như sau 푌 = ҧ · · TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 12. Kỹ Thuật Số Ta có: 푌 = + ത + ҧ · ҧ + + ҧ 푌 = + ത + ҧ + ҧ + + ҧ 푌 = ҧ · · + · ത · TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 13. Kỹ Thuật Số Lập bảng sự thật của hàm Y: 푌 = ҧ · · ҧ + ҧ · · + · ത · TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 14. Kỹ Thuật Số A = 98 được biểu diễn dưới dạng nhị phân có dấu là 0001100010, do đó 4 bit LSB là 0010 B = -25 được biểu diễn dưới dạng nhị phân có dấu là 1111100111, do đó 4 bit LSB là 0111 A – B = 123 biểu diễn thành 001111011, do đó 4 bit LSB là 1011 TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 15. Kỹ Thuật Số Nhóm (1) : (2) : (3): ഥ 퐹( , , ) = + + ഥ TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn
 16. Kỹ Thuật Số 퐹( , , , , , 퐹) = ത + ҧ ത ҧ + 퐹 + ҧ 퐹ത + ത 퐹ത + ҧ ഥ ത퐹 TS. Ngô Hà Quang Thịnh, nhqthinh@hcmut.edu.vn