Bài tập Vi xử lý - Chương 5 (Thiết kế hệ vi xử lý với MCU 8051) - Hồ Trung Mỹ

1. Với mạch tham khảo ở phụ lục A, hãy giải các câu hỏi sau:
a. Sửa đổi lại sơ đồ phần bộ nhớ (hình A.2) để thêm RAM 32KB trong tầm địa chỉ
4000H–BFFFH.
b. Sửa đổi lại sơ đồ cổng I/O (hình A.3) để thêm một cổng nhập và một cổng xuất ở địa
chỉ E001H.
c. Viết chương trình đọc 1 byte (giả sử có dạng BCD 2 ký số) từ cổng nhập và
 Hiện ra chữ E nhấp nháy với chu kỳ 200ms để báo nhập sai số BCD và đọc lại
dữ liệu BCD vào.
 Nếu đúng thì hiện lại 2 ký số BCD lên đèn LED 7 đoạn, hiển thị cách nhau 1
giây, phân biệt ký số hàng chục bằng đoạn dp sẽ sáng. Giả sử kết nối cho
LED 7 đoạn ở cổng xuất là D7 nối với dp, D6 với g,..D0 với a.
 Thực hiện phép nhân 2 ký số BCD và hiện kết quả BCD ra cổng xuất. 
pdf 6 trang thamphan 28/12/2022 1960
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Vi xử lý - Chương 5 (Thiết kế hệ vi xử lý với MCU 8051) - Hồ Trung Mỹ", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_tap_vi_xu_ly_chuong_5_thiet_ke_he_vi_xu_ly_voi_mcu_8051.pdf

Nội dung text: Bài tập Vi xử lý - Chương 5 (Thiết kế hệ vi xử lý với MCU 8051) - Hồ Trung Mỹ

  1. HBK Tp HCM–Khoa -T–BM T Môn h c: Vi x lý GVPT: H Trung M Bài t p Vi X Lý – Ch ư ng 5 (Thi t k h vi x lý v i MCU 8051) 1. Vi m ch tham kh o ph l c A, hãy gi i các câu h i sau: a. Sa i l i s ơ ph n b nh (hình A.2) thêm RAM 32KB trong t m a ch 4000H–BFFFH. b. Sa i l i s ơ c ng I/O (hình A.3) thêm m t c ng nh p và m t c ng xu t a ch E001H. c. Vi t ch ươ ng trình c 1 byte (gi s có d ng BCD 2 ký s ) t c ng nh p và  Hi n ra ch E nh p nháy v i chu k 200ms báo nh p sai s BCD và c l i d li u BCD vào.  Nu úng thì hi n l i 2 ký s BCD lên èn LED 7 on, hi n th cách nhau 1 giây, phân bi t ký s hàng ch c b ng on dp s sáng. Gi s k t n i cho LED 7 on c ng xu t là D7 ni v i dp, D6 vi g, D0 vi a.  Th c hi n phép nhân 2 ký s BCD và hi n k t qu BCD ra c ng xu t. 2. Vi t ch ươ ng trình iu khi n èn giao thông v i các dng sáng/tt gi l p như sau: Gi s th i gian èn xanh sáng là 6 giây, vàng là 2 giây và là 8 giây. S d ng m ch ph lc A thi t k . Cách iu khi n nh ư sau:  D0 = 0 c ng nh p thì ch y t ng  D0 = 1 c ng nh p thì ch y iu khi n b ng tay, khi ó: o D1= 0 thì xanh A và B o D1= 1 thì A và xanh B 3. Thi t k m t keyboard ch ơi nh c ơ n gi n dùng 8051 nh ư hình sau, s phím c n thi t k là 12 phím th hi n 7 nt chính (C, D, E, F, G, A, B) vi 5 nt th ng (C#, D#, F#, G# và A#) . Chú ý v t n s c a các n t nh c nh ư sau:  Middle C (nt ô gi a bàn phím) có t n s là 262Hz và n t k ti p D cao h ơn 1 octave hay g p ôi, do ó n t D có t n s là 542Hz. BT-VXL-Ch 3 – trang 1
  2. Ph l c A Mch phát tri n 8051 A.1 Mạch chính (MCU, mạch d ồn kênh bus d ữ li ệu/đị a ch ỉ, Reset, Clock và RS232) Hình A.1 A.2 Mạch b ộ nh ớ ngoài và gi ải mã đị a ch ỉ Hình A.2 BT-VXL-Ch 3 – trang 3
  3. Ph l c B Các hình v ư c s d ng trong ph n bài t p ch ư ng 5 STT Các m ch tham kh o Chú thích 1 Hình 1– Mạch giao ti ếp ADC v ới MCU 89C2051 80C2051 tươ ng t nh ư 8051 nh ưng s chân I/O ít hơn! 2 Hình 2 – Mạch giao ti ếp ADC0809 với MCU 8031/51 BT-VXL-Ch 3 – trang 5