Đề thi học kỳ 2 năm 2013 môn Xử lý số tín hiệu

Câu  1  (  2  điểm)
Tín  hiệu  tương  tự x(t)=2cos(4πt)+cos(10πt)  với  t  (ms)  được  lấy  mẫu ở tần  số fs=8  KHz  được  
tín  hiệu  rời  rạc  x(n).  Tín  hiệu  rời  rạc  được  lượng  tử và  mã  hóa  sử dụng  bộ biến  đổi  A/D  4  
bit  có  tầm  toàn  thang  R=10  V.  
a) Tìm  biểu  thức  tín  hiệu  rời  rạc  x(n)  ?
b) Tính  giá  trị x(n)  tại  n=0  và  dùng  giải  thuật  xấp  xỉ liên  tiếp  làm  tròn  xuống  để tìm  mức  
lượng  tử và  từ mã  offset  cho  x(n=0)  ?
c) Tần  số lấy  mẫu  trên  có  gây  hiện  tượng  chồng  phổ (alias)  không  ?  Nếu  có,  hãy  đề xuất  
tần  số lấy  mẫu  không  gây  chồng  phổ (alias)  ?   
pdf 2 trang thamphan 29/12/2022 400
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ 2 năm 2013 môn Xử lý số tín hiệu", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ky_2_nam2013_mon_xu_ly_so_tin_hieu.pdf

Nội dung text: Đề thi học kỳ 2 năm 2013 môn Xử lý số tín hiệu

  1. ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM 2013 KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ MÔN XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU BỘ MÔN VIỄN THÔNG Thời gian: 90 phút Sinh viên được phép sử dụng 1 tờ A4 viết tay Câu 1 ( 2 điểm) Tín hiệu tương tự x(t)=2cos(4πt)+cos(10πt) với t (ms) được lấy mẫu ở tần số fs=8 KHz được tín hiệu rời rạc x(n). Tín hiệu rời rạc được lượng tử và mã hóa sử dụng bộ biến đổi A/D 4 bit có tầm toàn thang R=10 V. a) Tìm biểu thức tín hiệu rời rạc x(n) ? b) Tính giá trị x(n) tại n=0 và dùng giải thuật xấp xỉ liên tiếp làm tròn xuống để tìm mức lượng tử và từ mã offset cho x(n=0) ? c) Tần số lấy mẫu trên có gây hiện tượng chồng phổ (alias) không ? Nếu có, hãy đề xuất tần số lấy mẫu không gây chồng phổ (alias) ? Câu 2 ( 2 điểm) Cho một bộ lọc có đáp ứng xung hữu hạn (FIR) có đáp ứng xung h=[1 2 3 0 1]. a) Tìm tín hiệu ngõ ra y(n) cho tín hiệu vào x=[2 1 2 3 0 0 1] ? b) Dùng tính chất tuyến tính và bất biến, kết quả từ câu 2 a) suy ra đáp ứng y(n) cho tín hiệu vào x=[0 0 0 4 2 4 6 0 0 2] Câu 3 ( 2 điểm) Tìm biến đổi z và miền hội tụ của các tín hiệu sau: a) x(n)=0.6n u(n)- 2nu(-n-1) b) x(n)=0.5n-1u(n-2) Câu 4 ( 2 điểm) Cho một bộ lọc IIR nhân quả có hàm truyền 1 + 0.1�!! � � = 1 − 0.7�!! + 0.1�!! a) Tìm phương trình biểu diễn quan hệ giữa tín hiệu vào x(n) và tín hiệu ra y(n) ? Vẽ sơ đồ khối dạng trực tiếp thực hiện bộ lọc ? b) Tìm đáp ứng xung h(n) ? Bộ lọc có ổn định không ? Giải thích ? Câu 5 ( 2 điểm) Cho một bộ lọc có phương trình quan hệ ngõ vào x(n) và ngõ ra y(n) như sau: y(n)=[x(n)+x(n-1)+x(n-2)]/3 a) Hãy xác định đáp ứng xung h(n) của bộ lọc ? b) Tim hàm truyền H(z) của bộ lọc ? Tìm biểu thức đáp ứng tần số H(ω) của bộ lọc ? c) Vẽ đáp ứng biên độ |H(ω)| và đáp ứng pha của bộ lọc ? Chủ nhiệm Bộ môn Giảng viên ra đề TS. Huỳnh Phú Minh Cường TS. Hà Hoàng Kha