Ðề thi môn Lý thuyết trường điện từ - Đề 1


Bài 3:
Tính véc-tơ cảm ứng từ B( ) P

tại P (là tâm của cung tròn). Biết hai ñoạn dây dẫn thẳng có
chiều dài vô hạn, cung một phần tư ñường tròn nối hai dây có bán kính R, cường ñộ dòng
ñiện trong dây dẫn là I, dây dẫn trên nghiêng 45o so với dây dẫn dưới 
pdf 4 trang thamphan 28/12/2022 1240
Bạn đang xem tài liệu "Ðề thi môn Lý thuyết trường điện từ - Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfe_thi_mon_ly_thuyet_truong_dien_tu_de_1.pdf

Nội dung text: Ðề thi môn Lý thuyết trường điện từ - Đề 1

  1. ðthimôn:LÝTHUYTTRƯNGðINT Tínch,05/2007,ð1 (Thigianlàmbài:90phút Khôngsdngtàiliu,npñcùngvibàithi) Bài1: Cho mt S gii hn bi ñưng kín PA= → B → C → D → A như trên hình v vi bán kính R =1. 2 Bit F=(x +2 xy) ix ++( y xy ) i y , da hưng theo Oz ,tính ∫ rot(F)i d a . S Bài2: Trong mt ñin trưng có E=+(yz2) ix ++( zx 2) i y ++( xy 2 ) i z . Tính U AB cho A = (3;4;5) và B = (1;1;1) . Bài3: Tínhvéctơcmngt B(P ) tiP(làtâmcacungtròn).Bithaiñondâydnthngcó chiudàivôhn,cungmtphntưñưngtrònnihaidâycóbánkínhR,cưngñdòng ñintrongdâydnlàI,dâydntrênnghiêng45 osovidâydndưi.
  2. ðthimôn:LÝTHUYTTRƯNGðINT Tínch,05/2007,ð3 (Thigianlàmbài:90phút Khôngsdngtàiliu,npñcùngvibàithi) Bài1: ChomtSñưcgiihnbiñưngkín PA= → B → O → A nhưtrênhìnhvvibánkính R =1,góc ∡xOA = 45 . Tính rotFi d a bit Fii=r2 +5 r + 2cos ϕ i . ∫ ( ) r θ ϕ S Bài2: Xácñnhvéctơcưngññintrưng E(P ) tiP(làtâm cacungtròn).Bithaiñondâydnthngcóchiudài vôhn,cungmtnañưngtrònnihaidâycóbánkính R.Cácdâydnñưctíchñinvimtññindài ρ . Bài3: Chomtvùnghìnhchnhtcóttrưngñu B nhưhìnhv.Mtñint ebayvàotrongt trưngvivntc v(hưngsongsongvitrc Ox).Biêtkhilưngcañintlà m,hãyxác ñnhñimbayracañint.Lyñimbayvào ttrưngcañintlàgctañO(0,0).