Bài giảng môn Sinh học đại cương - Chương 4: Sự quang hợp và hô hấp tế bào

SỰ QUANG HỢP Ở THỰC VẬT

           Sự quang tổng hợp (photosynthesis) hay sự quang hợp, là một quá trình sinh học, chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học.

           Sự quang hợp sử dụng CO2 và H2O để tổng hợp thành hợp chất hữu cơ (carbonhydrat) và giải phóng O2

ppt 34 trang thamphan 24/12/2022 4360
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Sinh học đại cương - Chương 4: Sự quang hợp và hô hấp tế bào", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pptbai_giang_mon_sinh_hoc_dai_cuong_chuong_4_su_quang_hop_va_ho.ppt

Nội dung text: Bài giảng môn Sinh học đại cương - Chương 4: Sự quang hợp và hô hấp tế bào

 1. Chương 4 SỰ QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP TẾ BÀO
 2. Lá là cơ quan thực hiện sự quang hợp ở thực vật Lục lạp là bào quan chính thực hiện sự quang hợp
 3. Cấu trúc của lá
 4. Pha sáng quang hợp Quang heä thoáng I vaø II (photosystem) Dieäp luïc toá vaø caùc saéc toá phuï caàn thieát cho quaù trình quang hôïp toå chöùc thaønh hai quang heä thoáng I vaø II, caû hai ñeàu ôû treân maøng thylakoid. Moãi quang heä thoáng chöùa khoaûng 300 phaân töû saéc toá.
 5. Sắc tố quang hợp Chlorophyll
 6. Quá trình oxyhoá hô hấp (Nicotinamid adenin dinucleotid phosphat) (Flavine adenin dinucleotid)
 7. Quá trình oxyhoá hô hấp Con đường Embden – Meyerhoff – Parnas
 8. Quá trình oxyhoá hô hấp - Con đường Pentose - Phosphate Giai đoạn 1
 9. Quá trình oxyhoá hô hấp Chu trình Kreb
 10. Quá trình oxyhoá hô hấp
 11. Quá trình lên men Lên men rượu