Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 6: Quang hợp - Võ Thanh Phúc

1. Đại cương về quang hợp

Các giai đoạn của quang hợp 

2. SẮC TỐ QUANG HỢP
2.1.Sắc tố chính (diệp lục tố a)
2.2. Sắc tố phụ 

3. HAI GIAI ĐOẠN QUANG HỢP 

3.1. Giai đoạn sángsáng 


 
 

 
 

pdf 16 trang thamphan 24/12/2022 6740
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 6: Quang hợp - Võ Thanh Phúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdf6_quang_hop.pdf

Nội dung text: Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 6: Quang hợp - Võ Thanh Phúc

  1. Chương 6 QUANG HỢP
  2. Ánh sáng Lục lạp NADP ADP + Pi Chu Phản ứng trình sáng Calvin 5
  3. Diệp lục tố a Diệp lục tố b p thu p Carotenoid ấ h Độ Độ 400 500 600 700 Bước sóng ánh sáng (nm) 7
  4. 22 22 SSắắcc ttốố phụphụ 9
  5. 3.1. Giai đoạn sángsáng Chất nhận thứ nhất Chất nhận thứ nhất Fd H O NADP 2 Pq NADP + H reductase O2 Phức hợp NADPH Cytochrome Pc Quang hệ thống I ATP Quang hệ thống II 11
  6. Sự tạo ATP STROMA nồng độ H thấp) Phức hợp NADP cytochrome Quang hệII Quang hệI reductase + Ánh sáng 3 Ánh sáng 4 H NADP + H Fd Pq NADPH 2 Pc H O 2 1 1 /2 O2 K. TRONG THYLAKOID +2 H+ 4 H+ (nồng độ H cao) Tới chu trình Calvin Màng thylakoid ATP synthase ADP + STROMA ATP P (nồng độ H thấp) i H+ 13
  7. Đầu vào 3.2. Giai đoạn tối 3 (Mỗi lần CO2 1 phân tử) Pha 1: Cố định carbon Rubisco 3 P P 3 P P 6 P Ribulose bisphosphate 3-Phosphoglycerate (RuBP) 6 ATP 6 ADP 3 ADP Chu trình Calvin 3 ATP 6 P P 1,3-Bisphosphoglycerate 6 NADPH Pha 3: tái tạo 6 NADP Chất nhận Co2 6 P (RuBP) i 5 P G3P 6 P Glyceraldehyde 3-phosphatePha 2: (G3P) pha khử 1 P G3P Glucose và các hợp chất hữu cơ Đầu ra khác 15