Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 13: Sự phát triển của thực vật - Võ Thanh Phúc

Mỗi cá thể sinh vật đều trải qua một chu trình phát triển gồm nhiều giai đoạn nối tiếp nhau. 
1. Sự sinh sản của thực vật 

Sự sinh sản hữu tính 

Sự sinh sản vô tính 

1.1. Sự sinh sản vô tính 

Sự biến đổi của những cơ quan sinh dưỡng như rễ, thân, lá để tạo ra những cá thể mới.
Ví dụ cây thân bò, thân hành, thân củ 

pdf 22 trang thamphan 24/12/2022 9080
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 13: Sự phát triển của thực vật - Võ Thanh Phúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mon_sinh_hoc_dai_cuong_phan_3_thuc_vat_chuong_13_s.pdf

Nội dung text: Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 3: Thực vật - Chương 13: Sự phát triển của thực vật - Võ Thanh Phúc

  1. 1. Sự sinh sản của thực vật Sự sinh sản hữu tính Sự sinh sản vô tính • Ra hoa kết trái, tạo • Sinh sản không do hột. sự kết hợp giữa • Có sự kết hợp giữa giao tử đực và giao hạt phấn và noãn tử cái. 2
  2. Sự biến đổi của những cơ quan sinh dưỡng như rễ, thân, lá để tạo ra những cá thể mới. Ví dụ cây thân bò, thân hành, thân củ
  3. 1.2. Sự sinh sản hữu tính • Sự kết hợp giữa giao tử đực (hạt phấn) và giao tử cái (noãn) tạo ra quả và hạt. 5
  4. Có hai loại hoa Hoa đơn tính Hoa lưỡng tính 7
  5. Hạt phấn 9
  6. • Hột nằm ở dưới đất. • Lá mầm và bao lá mầm nhô lên khỏi mặt đất. • Bao lá mầm nứt ở một bên, lá non phát triển và đưa ra ánh sáng. • Nội nhũ nằm lại trong vỏ hột để nuôi cây con trong thời gian đầu.
  7. • Vỏ hột bị nứt rễ, rễ đâm ra đầu tiên là rễ sơ cấp. • Rễ sơ cấp cùng với trụ hạ diệp có tăng trưởng hướng xuống đất (hướng địa). • Trụ hạ diệp đưa hai tử diệp và trụ thượng diệp lên khỏi mặt đất.
  8. 2.1. Sự sinh trưởng sơ cấp • Sự kéo dài hay sự tăng trưởng theo chiều dài ở đầu rễ và ngọn cây. • Sự sinh trưởng sơ cấp của cây xảy ra do sự hoạt động của mô phân sinh rễ và mô phân sinh ngọn. 12
  9. a. Tượng tầng libe-mộc • Tượng tầng libe-mộc hoạt động để tạo ra mộc và libe thứ cấp khi cây phát triển. • Mỗi năm, tượng tầng libe-mộc hoạt động hai lần vào mùa xuân và vào mùa hạ. • Vòng mùa xuân có tế bào mộc to hơn tế bào mộc vòng mùa hạ. Có thể xác định tuổi cây bằng cách đếm số vòng mộc. 14