Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 2: Di truyền học - Chương 7: Sự sinh tổng hợp protein - Võ Thanh Phúc

1. VẬT CHẤT DI TRUYỀN  

(a)Cấu trúc cơ bản của DNA 

(b) Cấu trúc hóa học của một đoạn ngắn DNA 

2. QUÁ TRÌNH SAO CHÉP DNA

DNA sao chép theo kiểu bán bảo tồn 

Quá trình sao chép DNA 

Tách mạch ở một đầu tạo ngã 3 sao chép
Mạch khuôn 1:
Mạch khuôn 2:
Enzyme sao chép: 

pdf 20 trang thamphan 24/12/2022 7400
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 2: Di truyền học - Chương 7: Sự sinh tổng hợp protein - Võ Thanh Phúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_mon_sinh_hoc_dai_cuong_phan_2_di_truyen_hoc_chuong.pdf

Nội dung text: Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 2: Di truyền học - Chương 7: Sự sinh tổng hợp protein - Võ Thanh Phúc

 1. PHẦN 2: DI TRUYỀN HỌC
 2. 1. VẬT CHẤT DI TRUYỀN 3
 3. 2. QUÁ TRÌNH SAO CHÉP DNA 5
 4. Nguyên tắc 7
 5. Quá trình sao chép DNA 9
 6. Học thuyết trung tâm của Sinh học phân tử a a a a a a a a a a DNA RNA Protein a a a a a a a a 11
 7. Nguyên tắc chung . Chỉ một trong hai mạch của phân tử DNA làm khuôn để tổng hợp mRNA A A C U A A G C U 5' A 3' RNA G A C C polymerase T G G T A C A G C T A G T C A T C G T A C C G T 13
 8. DNA Phân tử khuôn mẫu 3 5 DNA A C C A A A C C G A G T T T T T A G G G G C T C Gene 1 5 3 PHIÊN MÃ Gene 2 U G G U U U G G C U C A mRNA 5 3 Codon DỊCH MÃ Protein Trp Phe Gly Ser Gene 3 15 Amino acid
 9. Ribosome mRNA Chuỗi polypeptide được hình thành tRNA 17
 10. Nối dài 19