Bài giảng Sinh thái học - Chương 3A: Sinh vật chỉ thị

SINH VẬT CHỈ THỊ
Môi trường nước: dinh dưỡng thấp (oligosaprobic) 
Môi trường nước: dinh dưỡng trung bình (mesosaprobic) 
Môi trường nước: giàu dinh dưỡng (eutrophic) 
Môi trường nước có nhiều H2S 
Môi trường nước có pH << 7
pdf 16 trang thamphan 24/12/2022 3600
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Sinh thái học - Chương 3A: Sinh vật chỉ thị", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_sinh_thai_hoc_chuong_3a_sinh_vat_chi_thi.pdf

Nội dung text: Bài giảng Sinh thái học - Chương 3A: Sinh vật chỉ thị

  1. SINH VẬT CHỈ THỊ Môi trường nước: dinh dưỡng thấp (oligosaprobic) Micrasterias Cosmarium
  2. Môi trường nước: dinh dưỡng trung bình (mesosaprobic) Actinastrum Dictyosphaerium Scenedesmus
  3. Môi trường nước: giàu dinh dưỡng (eutrophic) Eudorina Euglena Phacus
  4. Môi trường nước có nhiều H2S Begiatoa
  5. Loài sống trôi nổi Coscinodiscus Anabaena
  6. Loài nước ngọt Trachelomonas Pediastrum Lepocinclis
  7. Loài nước mặn Ditylum Chaetoceros
  8. Loài gây hại Anabaena Dinophysis Ceratium