Kĩ thuật lai huỳnh quang tại chỗ - Đặng Vũ Bích Hạnh

Bài làm:

Nhận xét: Đây là bài toán kiểm định giả thiết về tỷ lệ.

Phương pháp làm theo tiêu chuẩn c2

Công cụ giải hàm CHITEST

Giả thiết Ho: Tỷ lệ thu nhập của 2 nhóm tuổi từ 40-50 và nhóm từ 50-60 trong số các công nhân lành nghề ở Thụy Điển năm 1930 là như nhau.

docx 19 trang thamphan 29/12/2022 940
Bạn đang xem tài liệu "Kĩ thuật lai huỳnh quang tại chỗ - Đặng Vũ Bích Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docxki_thuat_lai_huynh_quang_tai_cho_dang_vu_bich_hanh.docx

Nội dung text: Kĩ thuật lai huỳnh quang tại chỗ - Đặng Vũ Bích Hạnh

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HỒ CHÍ MINH  - FISH- FLUORESCENCE IN SITU HYDRIDIZATION KĨ THUẬT LAI HUỲNH QUANG TẠI CHỖ GVHD: T.S Đặng Vũ Bích Hạnh  Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 4 năm 2015 1
  2. Tính các tổng số: • Tổng hàng: chọn H5 và nhập: =sum(B5:G5), dùng con trỏ kéo nút tự điền từ H5 đến H6. • Tổng cột: chọn B7 và nhập: =sum(B5:B6), dùng con trỏ kéo nút tự điền từ B7 đến G7. • Tổng cộng: chọn H8 và nhập: =sum(H5:H6). Tính các tần số lý thuyết. • Nhóm tuổi 40-50: chọn B14 và nhập:=B7*$H$5/$H$9 • Nhóm tuổi 50-60: chọn B15 và nhập:=B7*$H$6/$H$9 Áp dụng hàm số CHITEST : • Chọn B17 và nhập: =CHITEST(B5:G6,B14:G15) • Ta sẽ có được kết quả của P(X>X²). 3
  3. Mức ý nghĩa α= 5%. Bài làm Nhận xét: Đây là bài toán Kiểm định giá trị trung bình một nhân tố. Phương pháp giải là phân tích phương sai một nhân tố. Công cụ giải là Anova single factor Giả thiết Ho: giá trị trung bình của các mẫu là như nhau. Thực hiện bài toán bằng Excel Nhập dữ liệu vào bảng tính Vào Data /Data analysis, chọn Anova: Single Factor. Trong hộp thoại Anova: Single Factor lần lượt ấn định: • Phạm vi đầu vào: Input Range, quét chọn vùng (A3,L6) • Cách nhóm theo hàng hay cột: Group By, chọn Rows (nhóm theo hàng). 5
  4. Biện luận: F=10.67926 > F0.05 = 2.874187  Không chấp nhận giả thuyết H0 Kết luận: Vậy giá trị trung bình của các đại lượng của mẫu là khác nhau 7
  5. Thiết lập bảng Correlation ❖ Vào Data /Data analysis , chọn Correlation. Trong hộp thoại Correlation lần lượt ấn định: • Phạm vi đầu vào: Input Range, quét vùng (A3:B19). • Cách nhóm theo hang hay cột: Group By, chọn Columns (nhóm theo cột). • Chọn Labels in first row (nhãn dữ liệu ở hàng đầu). 9
  6. +Tính T : chọn ô E10 và nhập biểu thức =E8*SQRT(14)/SQRT(1-(E8)^2). +Tính c: chọn ô E11 và nhập biểu thức =tinv(0.05,14) (c là phân vị mức α/2=0.025 của phân bố Student với n-2=14 bậc tự do). Vì lTl < c nên chưa có cơ sở bác bỏ giả thiết Ho. Vậy: Chưa kết luận được X và Y có tương quan tuyến tính. (ii) Phân tích tương quan phi tuyến. Sắp xếp lại các giá trị của X và Y theo bảng sau: 11
  7. Nhấn OK, ta sẽ có bảng kết quả sau: Rút ra được từ bảng Anova: SSF = 6943.75 SST = 8515.75 2 Tính :tỉ số tương quan của ƞ Y/X = SSF/SST=0.81540 13
  8. Trong hộp thoại Regression lần lượt ấn định: • Phạm vi đầu vào: Input Y Range, quét vùng ($B$3:$B$19). Input X Range, quét vùng ($A$3:$A$19). • Chọn Labels ( nhãn dữ liệu). • Phạm vi đầu ra: Output Range, chọn ô $A$49. Chọn Line Fit Plots trong Residuals để vẽ đường hồi quy. Sau đó nhấn OK ta có kết quả : Kết luận : ✓ Đường hồi quy của Y đối với X là : Y=2.33529X+85.77794 15
  9. Bài 4 Đề bài: Hãy phân tích tình hình kinh doanh của một số ngành nghề ở 4 quận nội thành trên cơ sở số liệu và doanh thu trung bình như sau: Ngành nghề kinh doanh Khu vực kinh doanh Q1 Q2 Q3 Q4 Điện lạnh 5.7 3.1 4.4 5.0 Vật liệu xây dựng 5.0 15.0 9.5 17.5 Dịch vụ tin học 3.8 1.8 1.3 4.8 Mức ý nghĩa là 10%. Bài làm : -Đây là bài toán: Kiểm định giá trị trung bình 2 nhân tố -Phương pháp làm Phân Tích phương sai 2 yếu tố không lặp -Công cụ giải Anova: Two Factor without replication -Các giả thuyết: +Trung bình các khu vưc có doanh thu bằng nhau. +Trung bình các ngành nghề có doanh thu bằng nhau. +Không có sự tương tác giữa ngành nghề và khu vực. -Các bước làm: +Chọn Tools\Data Analysis \Anova: Two-Factor without replication + Chọn các mục như hình: 17