Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 19: Lấy mẫu (Sampling) - Trần Quang Việt

Lý thuyết lấy mẫu
2. Xử lý số có tính mềm dẻo cao: dùng Microprocessor, DSP + Algorithm
3. Dễ dàng ghép kênh số (TDM)
4. Lưu trữ dễ dàng, rẽ tiền, tìm kiếm và chỉnh sửa dễ dàng.
5. Giá thành hardware số ngày càng giảm nhưng khả năng và hiệu quả tăng
pdf 9 trang thamphan 26/12/2022 2440
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 19: Lấy mẫu (Sampling) - Trần Quang Việt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_tin_hieu_va_he_thong_bai_19_lay_mau_sampling_tran.pdf

Nội dung text: Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 19: Lấy mẫu (Sampling) - Trần Quang Việt

  1. 404001 - Tín hi ệu và hệ th ống Lecture-19 a  Lý thuy ết lấy mẫu  Bi ến đổi Fourier rời rạc (DFT)  Bi ến đổi Fourier nhanh (FFT) Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 Lý thuy ết lấy mẫu nh lý ly mu Tín hi u có ph gi i hn là B Hz có th khôi ph c chính xác t các mu ca nó ưc ly u n vi tc Fs>2B mu/s. Nói cách khác tn s ly mu nh nh t là Fs=2B Hz Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 1
  2. Lý thuy ết lấy mẫu Ví dụ: ft () = sin c 2 (5 π t ) được lấy mẫu với các tần số khác nhau: Fs=5Hz, 10Hz và 20Hz Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 Lý thuy ết lấy mẫu ω s ω s Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 3
  3. Lý thuy ết lấy mẫu Khó kh n trong khôi ph c tín hi u th c t Ideal Filter Practical Filter Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 Lý thuy ết lấy mẫu Aliasing effect Gi i pháp: Anti-aliasing Filter Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 5
  4. Lý thuy ết lấy mẫu ng dng ca ly mu Time-division multiplexing (TDM) Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 Lý thuy ết lấy mẫu Pulse code modulation (PCM) V f( t ) 2V / L -V Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 7
  5. Lý thuy ết lấy mẫu Ly mu trong mi n tn s = 1 ω Dn F( n 0 ) ⇒ Ph ổ của fT0 (t) chính là lấy mẫu ph ổ của f(t) T0 ≥τ Điều ki ện khôi ph ục tốc độ lấy mẫu R=1/F 0 Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 9