Đề kiểm tra giữa học kỳ III môn Xử lý số tín hiệu - Năm 2014

Câu  1  (4 điểm)
Cho  tín  hiệu  tương  tự 𝑥 𝑡 = 𝑠𝑖𝑛 5𝜋𝑡 + 2𝑠𝑖𝑛 8𝜋𝑡 + 3𝑠𝑖𝑛 (9𝜋𝑡) với  t  (ms),  được  lấy  mẫu  ở
tần  số fs để tạo  ra  tín  hiệu  rời  rạc  x(n).
a) Vẽ phổ tần  số của  tín  hiệu  𝑥 𝑡 ?  
b) Xác  định  tần  số lấy  mẫu  nhỏ nhất  để tín  hiệu  sau  khi  lấy  mẫu  không  bị chồng  phổ (aliasing).  
c) Với  fs=3kHz,  xác  định  tín  hiệu  rời  rạc  x(n)?  Vẽ phổ tần  số của  tín  hiệu  x(n)  trong  khoảng  tần  
số [-­‐6,    6]KHz?
d) Tín  hiệu  rời  rạc  x(n)  trong  câu  (c)  được  truyền  qua  bộ lọc  thông  thấp  lý  tưởng  (Ideal  Low  
pass  filter  – Ideal  LPF)  để khôi  phục  tín  hiệu  liên  tục  xr(t).  Hãy  xác định  tần  số cắt  fc của  bộ
lọc  để xr(t)  là  một  tín  hiệu  theo  các  điều  kiện  sau:
pdf 2 trang thamphan 29/12/2022 340
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ III môn Xử lý số tín hiệu - Năm 2014", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_kiemtra_giuahoc_ky_iii_mon_xu_lyso_tinhieu_nam_2014.pdf

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kỳ III môn Xử lý số tín hiệu - Năm 2014

  1. ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ MÔN HỌC: XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU BỘ MÔN VIỄN THÔNG Ngày Kiểm tra: 20/7/2014 Thời gian: 45 phút Không sử dụng tài liệu Câu 1 (4 điểm) Cho tín hiệu tương tự � � = ��� 5�� + 2��� 8�� + 3��� (9��) với t (ms), được lấy mẫu ở tần số fs để tạo ra tín hiệu rời rạc x(n). a) Vẽ phổ tần số của tín hiệu � � ? b) Xác định tần số lấy mẫu nhỏ nhất để tín hiệu sau khi lấy mẫu không bị chồng phổ (aliasing). c) Với fs=3kHz, xác định tín hiệu rời rạc x(n)? Vẽ phổ tần số của tín hiệu x(n) trong khoảng tần số [-6, 6]KHz? d) Tín hiệu rời rạc x(n) trong câu (c) được truyền qua bộ lọc thông thấp lý tưởng (Ideal Low pass filter – Ideal LPF) để khôi phục tín hiệu liên tục xr(t). Hãy xác định tần số cắt fc của bộ lọc để xr(t) là một tín hiệu theo các điều kiện sau: x (t) i. Là tín hiệu SIN đơn tần (có một tần số duy nhất) x(n) Ideal LPF r ii. Là tín hiệu SIN đa tần có hai tần số iii. Là tín hiệu SIN đa tần có ba tần số. e) Hãy xác định tần số của các tín hiệu SIN trong các câu (d.i), (d.ii) và (d.iii) Câu 2 (2 điểm) Xét một hệ thống xử lý số tín hiệu như hình 1. Khôi phục Tiền lọc Lấy mẫu x(t) y(t) y(n) lý tưởng ya(t) (prefilter) (sampling) (ideal H(f) fs reconstructor) Hình 1 Cho tín hiệu � � = 4��� 2�� + 2 cos 6�� + cos 10�� với t (ms). Tín hiệu � � được truyền qua bộ tiền lọc H(f) và tín hiệu sau bộ tiền lọc được lấy mẫu ở tần số fs=8KHz. Xác định tín hiệu y(t) và ya(t) (xem Hình 1) biết rằng H(f) là bộ lọc có đáp ứng tần số như Hình 2. (Bỏ qua ảnh hưởng đáp ứng pha của bộ lọc) |H(f)| 8dB/octave 0dB (KH 16B/octave -4 -2 2 4 f (KHz) Hình 2