Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 10: Biến đổi Fourier - Trần Quang Việt

Biến đổi Fourier
 Biểu diễn TH không tuần hoàn bằng tích phân Fourier
 Biến đổi Fourier của một số hàm thông dụng
 Các tính chất của biến đổi Fourier
 Năng lượng tín hiệu
 Truyền tín hiệu qua hệ thống LTIC
 Các bộ lọc lý tưởng và thực tế
 Ứng dụng trong viễn thông: điều chế AM 
pdf 11 trang thamphan 26/12/2022 2780
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 10: Biến đổi Fourier - Trần Quang Việt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_tin_hieu_va_he_thong_bai_10_bien_doi_fourier_tran.pdf

Nội dung text: Bài giảng Tín hiệu và hệ thống - Bài 10: Biến đổi Fourier - Trần Quang Việt

 1. 404001 - Tín hi ệu và hệ th ống Lecture-10 oe Bi ểu di ễn TH không tu ần ho àn bằng tích phân Fourier Bi ến đổi Fourier của một số hàm thông dụng Các tính ch ất của bi ến đổi Fourier Năng lượng tín hi ệu Truy ền tín hi ệu qua hệ th ống LTIC Các bộ lọc lý tưởng và th ực tế Ứng dụng trong vi ễn thông : điều ch ế AM Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 Năng lượng tín hi ệu +∞ +∞ 2 ∗ Ef = ∫ | f ()| t dt = f() t f () t dt −∞ ∫−∞ +∞ +∞ ∗ = ft()1 F ()ω edjω t ω  dt ∫−∞2π ∫ −∞  +∞ +∞ = 1 F∗()ω fte () − jω t dtd  ω 2π ∫−∞ ∫ −∞  +∞ = 1 F∗ (ω ) F ( ω ) d ω 2π ∫−∞ +∞ ⇒ 1 2 Ef = | F (ω )| d ω Định lý Parseval 2π ∫−∞ |F (ω )| 2 Mật độ ph ổ năng lượng Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 1
 2. Truy ền tín hi ệu qua hệ th ống u ươ yt()= ft () ∗ ht () i i ouii o i Y()ω= F ()() ω H ω +∞ P( s ) i H()ω = ∫ h () t e− jω t dt =Hs() = ; sj = ω −∞ Q( s ) 1 Hs()= ; ft() = eut−t () s + 2 1 1 1 H (ω ) = ; F (ω ) = ⇒ Y(ω ) = jω + 2 jω +1 (jω+ 1)( j ω + 2) 1 1 ⇒ Y(ω ) = − ⇒ yt()(= e−t − e − 2 t )() ut jω+1 j ω + 2 Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 Truy ền tín hi ệu qua hệ th ống (D2 + 3 D + 2)() yt = ft () ;()ft= eut−t () 1 1 H( s ) = = ss2 ++3 2 ( s + 1)( s + 2) 1 1 H (ω ) = ; F (ω ) = (jω+ 2)( j ω + 1) jω +1 1 ⇒ Y(ω ) = (jω+ 1)2 ( j ω + 2) 1 1 1 ⇒ Y(ω ) =− + + jω+1 ( j ω + 1)2 j ω + 2 ⇒ yt()(=− e−t + te − t + e − 2 t )() ut Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 3
 3. Các bộ lọc lý tưởng và th ực tế ư i ư u Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 Các bộ lọc lý tưởng và th ực tế  iu i i ư i iu u yi +∞ |ln|H (ω )|| ∫ 2 dω < ∞ −∞ 1+ ω i i i u ii i i i io Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 5
 4. Các bộ lọc lý tưởng và th ực tế ư i io Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 Các bộ lọc lý tưởng và th ực tế Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 7
 5. Ứng dụng trong vi ễn thông: Điều ch ế AM Gi ải điều ch ế AM DSB-SC: (tách sóng đồng bộ) etyt()=AM ().cosω c tmt = [ ()cos ω c t ]cos ω c t Sai lệch pha??? Sai lệch tần số??? EM()ω= ()[( ω + M ωω ++−c ) M ( ωω c )] Demodulator Low-pass Filter Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 Ứng dụng trong vi ễn thông: Điều ch ế AM Điều ch ế AM: etA()= cosωc tmt + ()cos ω c tAmt =+ [ ()]cos ω c t µµµ === mp / A : modulation index AM signal µµµ >>> µµµ ≤≤≤ Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 9
 6. Ứng dụng trong vi ễn thông: Điều ch ế AM Tự đọc: p.289 – p.300 (B.P.Lathi) Độ rộng băng thông điều ch ỉnh được có th ể nh ỏ hơn AM??? Điều ch ế FM, PM có lợi hơn AM??? Signal & Systems - Tran Quang Viet – FEEE, HCMUT – Semester: 02/09-10 11