Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện tĩnh - Lecture 5: Trường điện tĩnh của phân bố điện tích - Trần Quang Việt

1. Giới thiệu
 Trường điện từ tĩnh là trường điện từ không thay đổi theo t
 
Nhận xét: Trường điện và trường từ độc lập nhau khảo sát
trường điện tĩnh riêng, trường từ tĩnh riêng.
 Trường điện tĩnh: hoặc liên quan tới điện tích phân bố tĩnh tại
hoặc liên quan tới dòng điện không đổi 
pdf 3 trang thamphan 28/12/2022 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện tĩnh - Lecture 5: Trường điện tĩnh của phân bố điện tích - Trần Quang Việt", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdfbai_giang_truong_dien_tu_chuong_2_truong_dien_tinh_lecture_5.pdf

Nội dung text: Bài giảng Trường điện từ - Chương 2: Trường điện tĩnh - Lecture 5: Trường điện tĩnh của phân bố điện tích - Trần Quang Việt

 1. Ch ươ ng 2 – Tr ường điện tĩnh Lecture-5: Tr ường điện tĩnh của phân bố điện tích [4. Use Gauss’ Law and Poisson’s Equation to find fields for charge distributions and determine the capacitance of simple structures]  TranTr ần Quang Vi Vietệt – BMCSFaculty – of Khoa EEEĐ –iệ HCMUT-Semestern – ĐHBK Tp.HCM 1/13-14 1. Gi ới thi ệu Tr ng in t tnh là tr ng in t không thay i theo t  rotH=J H− H = J 1t 2t S  rotE=0 E1t− E 2t = 0 D=ε E  divD= ρv D1n− D 2n = ρs B=µ H  divB= 0 B− B = 0 1n 2n J=σ E divJ= 0 J1n− J 2n = 0 Nh ận xét: Tr ng in và tr ng t c lp nhau kh o sát tr ng in tnh riêng, tr ng t tnh riêng. Tr ng in tnh: ho c liên quan ti in tích phân b tnh ti ho c liên quan ti dòng in không i  TranTr ần Quang Vi Vietệt – BMCSFaculty – of Khoa EEEĐ –iệ HCMUT-Semestern – ĐHBK Tp.HCM 1/13-14 1
 2. 3. Áp dụng ĐL Gauss và PT Poisson tính tr ường của p/b ố đ/tích Cn c vào phân b in tích tìm dng hàm ca ϕ trong h ta tơ ng ng t ó tìm dng ca D (dùng Gauss) ho c tìm tr c ti p ϕϕϕ (Poisson). Vi c này luôn m bo c: rotE=0 nh lu t Gauss: dùng 1 trong 2 dng divD= ρ v * D=q ho c D1n− D 2n = ρs ∫S E1t− E 2t = 0 PT Poisson: tùy thu c vào môi tr ng và p/b /tích: ρ (ε=const) divD= ρ div[ε grad ϕ ] = − ρ ∆ϕ = − v v v ε (Poisson) (ε=const) divD= 0 div[ε grad ϕ ]= 0 ∆ϕ = 0 (Laplace)  TranTr ần Quang Vi Vietệt – BMCSFaculty – of Khoa EEEĐ –iệ HCMUT-Semestern – ĐHBK Tp.HCM 1/13-14 3. Áp dụng ĐL Gauss và PT Poisson tính tr ường của p/b ố đ/tích ϕ= ϕ iu ki n biên: 1 2 ∂ϕ1 ∂ ϕ 2 −ε1 + ε 2 = ρ s E1t− E 2t = 0 ∂n ∂ n D− D = ρ ∂ϕ ∂ ϕ 1n 2n s −1 + 2 = 0 ∂τ ∂ τ Ví d: tìm tr ng in tnh ca in tích phân b i xng: qu cu mang in, mt cu mang in, mt tr mang in, mt ph ng mang in,  TranTr ần Quang Vi Vietệt – BMCSFaculty – of Khoa EEEĐ –iệ HCMUT-Semestern – ĐHBK Tp.HCM 1/13-14 3