Đề thi học kỳ III môn Xử lý số tín hiệu - Năm học 2013-2014


Đề thi: 01
Sinh  viên  làm  bài  trực  tiếp  trên  giấy thi
Câu  1  (1.5 điểm)
a) Cho  tín  hiệu  tương  tự 𝑥 𝑡 = 2 cos 2𝜋𝑡 + 4 cos 4𝜋𝑡 - 3cos (5𝜋𝑡) với  t  (ms). Tín  hiệu  
này  được  lẫy  mẫu  ở tần  số fs=4  kHz,  hãy  viết  biểu  thức tín  hiệu  khôi  phục  xa(t)  nếu  dùng  bộ
khôi  phục  lý  tưởng.  
b) Cho  một  bộ lượng  tử có  tầm  toàn  thang  R=10  V và  mỗi  mẫu  được  mã  hóa  bằng  B=8  bit.  
Hãy  tính sai  số lượng  tử hiệu  dụng  erms ?
c) Cho  tín  hiệu  tương  tự 𝑥 𝑡 = 4 cos 2𝜋𝑡 với  t  (giây), được  lấy  mẫu  ở tần  số fs=4  Hz.  Viết  
biểu  thức  tín  hiệu  rời  rạc  x(n)  ? Vẽ tín  hiệu  x(t)  và  x(n)  trên  cùng  một  đồ thị với  t  từ 0  đến  2  
giây? 
pdf 7 trang thamphan 29/12/2022 380
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kỳ III môn Xử lý số tín hiệu - Năm học 2013-2014", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfde_thi_hoc_ky_iii_mon_xu_ly_so_tinhieu_nam_hoc_2013_2014.pdf

Nội dung text: Đề thi học kỳ III môn Xử lý số tín hiệu - Năm học 2013-2014

  1. ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM ĐỀ THI HỌC KỲ KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ MÔN XỬ LÝ SỐ TÍN HIỆU BỘ MÔN VIỄN THÔNG Ngày thi: 20/08/2013 Thời gian: 80 phút Không sử dụng tài liệu Họ và tên sinh viên: Mã số SV: Đề thi: 01 Sinh viên làm bài trực tiếp trên giấy thi Câu 1 (1.5 điểm) a) Cho tín hiệu tương tự � � = 2 cos 2�� + 4 cos 4�� − 3cos (5��) với t (ms). Tín hiệu này được lẫy mẫu ở tần số fs=4 kHz, hãy viết biểu thức tín hiệu khôi phục xa(t) nếu dùng bộ khôi phục lý tưởng. b) Cho một bộ lượng tử có tầm toàn thang R=10 V và mỗi mẫu được mã hóa bằng B=8 bit. Hãy tính sai số lượng tử hiệu dụng erms ? c) Cho tín hiệu tương tự � � = 4 cos 2�� với t (giây), được lấy mẫu ở tần số fs=4 Hz. Viết biểu thức tín hiệu rời rạc x(n) ? Vẽ tín hiệu x(t) và x(n) trên cùng một đồ thị với t từ 0 đến 2 giây? 1/7
  2. b) Cho một bộ lọc có sơ đồ khối như hình 2. x(n) -1 z 0.2 y(n) -1 0.04 z 0.5 -1 -1 z Hình 2 Viết biểu thức hàm truyền đạt H(z) của bộ lọc ? c) Viết biểu thức đáp ứng xung nhân quả h(n) của bộ lọc hình 2. Câu 4 (1 điểm) Một bộ lọc FIR bậc 3 có đáp ứng xung h=[2, 1, 3, 4] a) Viết biểu thức quan hệ ngõ vào x(n) và ngõ ra y(n) của bộ lọc ? b) Tìm (chỉ viết kết quả) tín hiệu ngõ ra y(n) cho tín hiệu vào x(n)=[1, 1, 2, 1, 2, 3] ? 3/7
  3. Câu 6 (1.5 điểm) Một bộ tạo sóng số tuần hoàn có đáp ứng xung h=[1, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, ] nghĩa là đáp ứng xung lập lại tuần hoàn chuỗi {1, 2, 0, 0} a) Viết biểu thức hàm truyền H(z) của hệ thống. b) Vẽ sơ đồ khối thực hiện hệ thống dạng chính tắc (canonical). Câu 8 (1.5 điểm) Cho tín hiệu thời gian rời rạc x(n)=[2, 4, 4, 2] a) Dùng biến đổi Fourier của tín hiệu thời gian rời rạc DTFT, hãy viết biểu thức phổ biên độ X ω của tín hiệu trên. b) Vẽ sơ đồ hình bướm để tính toán biến đổi Fourier nhanh (FFT) 4 điểm của tín hiệu trên, viết giá trị X(k) cho k=0, 1, 2, 3. 5/7
  4. Sinh viên có thể viết bài làm trên trang này khi cần thiết Hết 7/7