Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 5: Hô hấp tế bào - Võ Thanh Phúc

1. HÔ HẤP TẾ BÀO 

1.1. Hô hấp tế bào

 Ba giai đoạn của hô hấp tế bào

1.2. Quá trình đường phân (Glycolysis)
(EMP = Embden-Mayerhoff, Parna, 1933) 

1.3. Chu trình Krebs (TCA - acid citric) 

1.4. Chuỗi vận chuyển điện tử hô hấp 

1.5. Nguyên liệu của hô hấp  

 

pdf 19 trang thamphan 24/12/2022 4480
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 5: Hô hấp tế bào - Võ Thanh Phúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • pdf5_ho_hap_te_bao.pdf

Nội dung text: Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 5: Hô hấp tế bào - Võ Thanh Phúc

 1. CHƯƠNG 5 HÔ HẤP TẾ BÀO 1
 2. O2 CO2 THỞ Phổi CO2 Dòng máu O2 HÔ HẤP TẾ BÀO Tế bào cơ Glucose + O2 CO2 + H2O + ATP 3
 3. Ba giai đoạn của hô hấp tế bào - Cytosol Đường phân - Matrix ti thể Chu trình Krebs - Màng trong ti thể Chuỗi vận chuyển điện tử 5
 4. 1.2. Quá trình đường phân (Glycolysis) (EMP = Embden-Mayerhoff, Parna, 1933) 7
 5. 1.3. Chu trình Krebs (TCA - acid citric) NAD+ NADH H+ 2 CoA Pyruvic acid 1 Acetyl coenzyme A 3 CO 2 Coenzyme A 2 9
 6. 1.4. Chuỗi vận chuyển điện tửhô hấp Giai đoạn chính tạo ATP 11
 7. 1 NADH 3 ATP 1 FADH2 2 ATP C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + ATP Glucose Oxygen Carbon Nước Năng lượng dioxide 13
 8. 1.6. Ý nghĩa của hô hấp tế bào Pyruvate Glucose Pyruvate carboxylase Acetyl- CoA Acid béo PEP carbokinase sterol Phosphoenolpyruvate Oxaloacetate Citrate Glutamine PEP carboxylase (PEP) Proline Arginine Aspartate Serine Malate α-ketoglutarate Glutamate Asparagine Glycine Enzyme Cysteine malic Phenylalanine Pyrimidine Succinyl - Purine Tyrosine Pyruvate CoA Tryptophan Heme porphyrin 15
 9. 2.1. Lên men ethanol 17
 10. Có oxy Không cóoxy 2 ATP 2 ATP 36 ATP 19