Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 1: Sinh học-Khoa học về sự sống - Võ Thanh Phúc

1. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰ SỐNG 
SỰ SỐNG: dạng hoạt động vật chấ trong mỗi sinh vật đang tồn tại
Có cấu tạo vật chất
Thu nhận và biến đổi năng lượng
Chứa và truyền đạt thông tin di truyề
Tăng trưởng
Vận động
Trao đổi chất
Sinh sản
Thích nghi
Tiến hóa
Có quan hệ với môi trường ngoài

pdf 16 trang thamphan 24/12/2022 7200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 1: Sinh học-Khoa học về sự sống - Võ Thanh Phúc", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • pdfbai_giang_mon_sinh_hoc_dai_cuong_phan_1_sinh_hoc_te_bao_chuo.pdf

Nội dung text: Bài giảng môn Sinh học đại cương - Phần 1: Sinh học tế bào - Chương 1: Sinh học-Khoa học về sự sống - Võ Thanh Phúc

  1. SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG CBGD: ThS. VõThanh Phúc 1
  2. Tài liệu tham khảo [1] Nguyễn Đức Lượng. Sinh học đại cương tập 1. Sinh học tế bào, Cơ sở di truyền học và Học thuyết tiến hóa. Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM. [2] Nguyễn Đức Lượng. Sinh học đại cương tập 2. Sinh học thực vật, Sinh học Động vật và Hệ sinh thái. Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM. [3] Phạm Thành Hổ. Sinh học đại cương. Nhà xuất bản ĐHQG TPHCM. [4] Phillips W.D., Chilton T.J. Sinh học. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam [5] Campbell, Reece. Biology. Benjamin Cummings 3
  3. Nội dung tiểu luận Nội dung Điểm thành phần (thang điểm 10) Giới thiệu 2 Kiến thức 4 Ví dụ và hình ảnh 2 minh họa Kết luận 1 Trình bày 0.5 Tài liệu tham khảo 0.5 5
  4. PHẦN 1 SINH HỌC TẾ BÀO 7
  5. 1. ĐẶC ĐIỂM CỦA SỰS ỐNG SỰ SỐNG: dạng hoạt động vật chất có trong mỗi sinh vật đang tồn tại . Cóc ấu tạo vật chất . Thu nhận và biến đổi năng lượng . Chứa và truyền đạt thông tin di truyền . Tăng trưởng . Vận động . Trao đổi chất . Sinh sản . Thích nghi . Tiến hóa . Cóquan hệ với môi trường ngoài 9
  6. . Cơ thể (organisms) . Quần thể (populations) . Loài (spieces) . Quần xã (communities) . Hệ sinh thái (ecosystems) . Sinh quyển (biosphere) 11
  7. 4. CÁC TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG VÀ BIỂU HIỆN CỦA SỰS ỐNG 13
  8. . Thông tin: ổn định, chính xác và liên tục . Thông tin di truyền Tinh trùng Nhân chứa DNA Trứng đã thụ tinh Phôi mang mang DNA của cả bản sao Thế hệ mới thừa Trứng cha mẹ DNA hưởng đặc điểm di truyền từ cha mẹ . Thông tin thích nghi 15